سعید محسن زاده

دوره‌های برگزارشده این استاد
نام استاد : سعید محسن زاده
آخرین مدرک تحصیلی : فوق لیسانس
نام رشته تحصیلی : شیمی تجزیه
محل تحصیل: آزاد تهران

دور‌‌ه‌های سعید محسن زاده