با ما تماس بگیرید

021-66659291

آموزش جامع ریاضی پایه کنکور رشته تجربی

مدت دوره
30 ساعت
تعداد فصل ها
10 فصل
تعداد جلسات
100 جلسه
مدرسین
سعید جلالی، مصطفی کرمی، مهدی ملارمضانی
 
550,000 تومان

توضیحات دوره

آموزش جامع ریاضی دهم و یازدهم

آموزش پایه ریاضی دهم و یازدهم کنکور تجربی شامل: 

100 جلسه آموزشی شامل:

پوشش خط به خط کتاب درسی در قالب نکته و تست

تحلیل تست های کنکورهای سراسری داخل و خارج کشور

طراحی و تحلیل آزمون های جامع در پایان هر مبحث

آموزش فهم سؤالات چهارگزینه ای و ارائه راه حل های کوتاه

 

نویسنده سناریوی آموزشی: سعید جلالی، مصطفی کرمی، مهدی ملارمضانی

مدرس: سعید جلالی، مصطفی کرمی، مهدی ملارمضانی

جلسات دوره

مجموعه متناهی و نامتناهی - متمم
تست مجموعه متناهی و نامتناهی -متمم
الگو
تست الگو
دنباله حسابی
تست دنباله حسابی
دنباله هندسی
تست دنباله هندسی
حل تست های ترکیبی الگو و دنباله
آزمون جامع مجموعه ها و دنباله ها
معادله درجه دوم و ریشه های آن
تست معادله درجه دوم و ریشه های آن -بخش اول
تست معادله درجه دوم و ریشه های آن -بخش دوم
دلتا و سهمی
تست دلتا و سهمی
حل معادله درجه دوم
تست حل معادله درجه دوم
تابع درجه دوم
تست تابع درجه دوم
آزمون جامع معادله درجه دوم و سهمی
نسبت های مثلثاتی
تست نسبت های مثلثاتی
دایره مثلثاتی
تست دایره مثلثاتی-بخش اول
تست دایره مثلثاتی- بخش دوم
روابط بین نسبت های مثلثاتی
تست روابط بین نسبت های مثلثاتی
تکمیل روابط مثلثاتی
تست تکمیل روابط مثلثاتی
واحدهای اندازه گیری
تست واحدهای اندازه گیری
توابع مثلثاتی
تست توابع مثلثاتی
ریشه و توان
تست ریشه و توان
تست ریشه n ام
تست توان های گویا
توان گویا و عبارت های جبری
تست عبارت های گویا و عبارت های جبری-بخش اول
تست عبارت های گویا و عبارت های جبری-بخش دوم
آزمون جامع مثلثات و ریشه و توان و عبارت های جبری
حل معادله گویا
حل معادله رادیکالی
تعیین علامت و حل نامعادله
قدر مطلق ، معادله و نامعادله
تست تعیین علامت و حل نامعادله
تست قدر مطلق ، معادله و نامعادله
تابع و بازنمایی های آن
دامنه و برد
آزمون جامع ل معادله گویا ، رادیکالی و قدر مطلقی-تابع 1
آزمون جامع ل معادله گویا ، رادیکالی و قدر مطلقی-تابع 2
توابع پله‌ای و تابع جزء صحیح
وارون یک تابع و تابع یک به یک-بخش اول
وارون یک تابع و تابع یک به یک- بخش دوم
اعمال جبری روی توابع
ترسیم‌های هندسی
نسبت و تناسب، انواع استدلال
قضیه تالس و تعمیم
تشابه مثلت‌ها
روابط طولی در مثلث قائم‌الزاویه
آزمون جامع تابع ، هندسه
تابع نمایی-بخش اول
تابع نمایی- بخش دوم
تابع لگاریتمی و لگاریتم - بخش اول
تابع لگاریتمی و لگاریتم - بخش دوم
ویژگی‌های لگاریتم و حل معادلات لگاریتمی-بخش اول
ویژگی‌های لگاریتم و حل معادلات لگاریتمی-بخش دوم
تست تابع نمایی و لگاریتمی
آشنایی با هندسه تحلیلی
فاصله نقطه از خط
آزمون جامع تابع نمایی و لگاریتمی، هندسه تحلیلی
اصل ضرب و اصل جمع-مسأله مسیر- بخش اول
اصل ضرب و اصل جمع-مسأله مسیر-بخش دوم
جایگشت
ترکیب
اتحادهای ترکیبیاتی
تست شمارش
مقدمه برآمار
متغیر و انواع آن
شاخص های مرکزی
میانگین
شاخص های پراکندگی
واریانس
انحراف از معیار و ضریب تغییرات
فضای نمونه ای و پیشامدها
محاسبه احتمال مقدماتی
قوانین احتمال
احتمال شرطی قسمت اول
احتمال شرطی قسمت دوم
پیشامدهای مستقل و وابسته
آزمون جامع آمار و احتمال
حد و فرایندهای آن
تست حد و فرایندهای آن
حد گیری
تست حدگیری
پیوستگی توابع
تست پیوستگی توابع
آزمون جامع پایه کنکور حد 1
آزمون جامع پایه کنکور حد 2
آزمون جامع پایه کنکور حد 3
اساتید دوره
توجه: استادی برای این درس ثبت نشده است.

نظرات

برای قسمت نظرات وارد شوید