با ما تماس بگیرید

021-66659291

آموزش مفهومی فیزیک دوازدهم رشته تجربی

مدت دوره
20 ساعت
تعداد فراگیر
268 نفر
تعداد فصل‌ها
6 فصل
تعداد جلسات
53 جلسه
 

توضیحات دوره

آموزش فیزیک دوازدهم تجربی

آموزش مفهومی فیزیک دوازدهم تجربی شامل:

56 جلسه آموزشی شامل:

تدریس خط به خط کتاب درسی

حل مثال های متنوع برای درک بهتر مطالب

ارائه مفهومی مطالب جهت افزایش قدرت تحلیل دانش آموزان

ارائه مفاهیم تکمیلی کتاب درسی ویژه دانش آموزان سخت کوش

استفاده از فیلم، انیمیشن و عکس جهت تعمیق مفاهیم کتاب درسی

جلسات دوره

ویژگی های محصول و روش استفاده از آن
مفاهیم اولیه حرکت
تندی و سرعت لحظه ای
حرکت با سرعت ثابت بر روی خط راست
نکات حرکت با سرعت ثابت
شتاب متوسط و لحظه ای
حرکت شتابدار با شتاب ثابت
نمودارهای حرکت شتابدار با شتاب ثابت
حل تمرین حرکت با شتاب ثابت
حل تمرین فصل حرکت بر خط راست
مفهوم نیرو و قوانین نیوتون
نیروهای گرانش، وزن و مقاومت شاره
نیروی عمودی سطح و نیروی اصطکاک
نیروی سطح و نیروی کشش فنر
روش حل مسائل دینامیک
تعادل و تکانه
دینامیک پیشرفته - فراتر از سطح کتاب
حل تمرین فصل دینامیک
مفاهیم اولیه حرکت هماهنگ ساده
سامانه جرم - فنر
انرژی در حرکت هماهنگ ساده
آونگ ساده
تشدید
مفاهیم اولیه موج -قسمت اول
مفاهیم اولیه موج - قسمت دوم
موج عرضی و مشخصه های آن - بخش اول
موج عرضی و مشخصه های آن - بخش دوم
امواج الکترومغناطیسی
موج طولی و مشخصه های آن
تندی صوت
شدت صوت و تراز شدت صوت
اداراک شنوایی و اثر دوپلر
بازتاب موج - بخش اول
بازتاب موج - بخش دوم
شکست موج - بخش اول
شکست موج - بخش دوم
سراب و پاشیدگی نور
حل تمرین فصل نوسان و امواج
حل نمونه سوالات نیم سال اول
اثر فوتوالکتریک
نظریه کوانتومی
توجیه اثر فوتوالکتریک
طیف خطی
مدل های اتمی
مدل اتمی بور
طیف جذبی گاز هیدروژن اتمی
لیزر
ساختار هسته
انرژی بستگی هسته
پرتوزایی طبیعی
واپاشی پرتوزا و نیمه عمر
حل تمرین فصل آشنایی با فیزیک اتمی و هسته ای
اساتید دوره
توجه: استادی برای این درس ثبت نشده است.

نظرات

برای قسمت نظرات وارد شوید