با ما تماس بگیرید

021-66659291

جامع زیست یازدهم

مدت دوره
14 ساعت
تعداد فراگیر
277 نفر
تعداد فصل‌ها
9 فصل
تعداد جلسات
43 جلسه
مدرس دوره
علی کرامت
 
500,000 تومان

توضیحات دوره

جلسات دوره

یاخته های بافت عصبی
ساختار دستگاه عصبی-بخش اول
ساختار دستگاه عصبی -بخش دوم
حل تست فصل اول
گیرنده های حسی
حواس ویژه-بخش اول
حواس ویژه -بخش دوم
گیرنده های حسی جانوران
حل تست فصل دوم
استخوان ها و اسکلت
ماهیچه و حرکت -بخش اول
ماهیچه و حرکت -بخش دوم
حل تست فصل سوم
ارتباط شیمیایی
غده‌های درون ریز-بخش اول
غده‌های درون ریز-بخش دوم
غده‌های درون ریز-بخش سوم
حل تست فصل چهارم
نخستین خط دفاعی
دومین خط دفاعی - بخش اول
دومین خط دفاعی -بخش دوم
سومین خط دفاعی-بخش اول
سومین خط دفاعی-بخش دوم
حل تست فصل پنجم
کروموزوم
میتوز-بخش اول
میتوز -بخش دوم
میوز و تولید مثل جنسی- بخش اول
میوز و تولید مثل جنسی- بخش دوم
حل تست فصل ششم
دستگاه تولید مثل در مرد- بخش اول
دستگاه تولید مثل در مرد- بخش دوم
دستگاه تولید مثل در زن
رشد و نمو جنین
تولید مثل در جانوران
حل تست فصل هفتم
تولید مثل غیرجنسی
تولید مثل جنسی
از یاخته تخم تا گیاه
حل تست فصل هشتم
تنظیم کننده های رشد در گیاهان
پاسخ به محیط
حل تست فصل نهم
اساتید دوره
علی کرامت

سوابق اجرایی:
- طراح سؤالات زيست‌شناسي آزمون‌هاي آموزش و پرورش
- مدرس ضمن خدمت فرهنگيان شمال ايران (مازندران)
- مولف کتاب درسی و عضو اعضای شورای برنامه ریزی آموزش و پرورش
- مولف كتاب ژنتيك، انتشارات قلم چی
- مولف کتاب زيست، انتشارات شبقره
- مولف كتاب زيست، انتشارات راه انديشه
- مولف كتاب تست قرمز
- مولف کتاب های مختلف کمک آموزشی و کنکوری کانون فرهنگی آموزش (قلم چی)
 

نظرات

برای قسمت نظرات وارد شوید