با ما تماس بگیرید

021-66659291

آموزش جامع علوم و فنون - علوم انسانی

مدت دوره
24 ساعت
تعداد فراگیر
150 نفر
تعداد فصل‌ها
4 فصل
تعداد جلسات
65 جلسه
مدرس دوره
علی عطری
 
400,000 تومان

توضیحات دوره

جلسات دوره

مقدمات عروض
قواعد ow و ii قبل Y و خوانش
اوزان همسان + آموزش سماعی
تست اوزان همسان
اوزان دولختی و تقسیم بندی به دو صورت
تست اوزان دولختی و تقسیم بندی به دو صورت
اوزان نا همسان+ آموزش سماعی
تست اوزان ناهمسان
اختیار زبانی حذف همزه + تست
اختیار تغییر کمیت مصوت کوتاه به بلند
اختیار تغییر مصوت بلند به کوتاه
تست اختیار تغییر کمیت مصوت ها
اختیار بلند بودن هجای پایانی و نیم مصراع دوری
اختیار آوردن فاعلاتن به جای فعلاتن
اختیار ابدال (تسکین)
اختیار قلب
تست جامع اختیارات
تست جامع اختیارات
بحر ها و وزن شعر نو
تست بحر ها و وزن شعر نو
قافیه و حروف اصلی و الحاقی
قواعد قافیه + تلفظ قدیمی لغات قافیه
تست جامع قافیه
تست جامع قافیه
ذوقافیتن + قافیه درونی
واج آرایی – واژه آرایی
انواع سجع – موازنه - ترصیع
انواع جناس – اغراق
تست آرایه جامع دهم
تست آرایه جامع دهم
تشبیه 1
تشبیه 2
تست تشبیه
استعاره مصرحه
استعاره مکنیه
تست استعاره
مجاز
تست مجاز
کنایه + تست کنایه
تلمیح
تضمین + مراعات نظیر
تست تلمیح و تضمین و مراعات نظیر
پارادوکس – تضاد- لف و نشر
تست پارادوکس و تضاد و لف و نشر
ایهام ، ایهام تناسب
تست ایهام – ایهام تناسب
حسن تعلیل – حس آمیزی
اسلوب معادله
تست حسن تعلیل ، اسلوب معادله ، حس آمیزی
تاریخ ادبیات درس 1 و 4 دهم
تاریخ ادبیات درس 7 دهم
تاریخ ادبیات درس 10 دهم
تست جامع تاریخ ادبیات پایه دهم
تاریخ ادبیات درس 1یازدهم
تاریخ ادبیات درس 4 یازدهم
تاریخ ادبیات درس 7 یازدهم
تاریخ ادبیات درس 10 یازدهم
تست جامع تاریخ ادبیات پایه یازدهم
تاریخ ادبیات درس 1 دوازدهم
تاریخ ادبیات درس 4 دوازدهم
تاریخ ادبیات درس 7 دوازدهم
تاریخ ادبیات درس 10 دوازدهم
تست جامع تاریخ ادبیات پایه دوازدهم
تست جامع قرابت معنایی
تست جامع قرابت معنایی
اساتید دوره
علی عطری
فعالیت آموزشی
الف( تدریس ادبیات و علوم و فنون فارسی در مراکز آموزشی:
شما / / I class مجموعه
-2 دبیرستان دخترانه نمونه عاشورا
-3 دبیرستان پسرانه شاهد منطقه 16
-4 دبیرستان غیر انتفاعی پسرانه میرداماد
-5 دبیرستان دکتر حسابی پاسدارن
-6 دبیرستان صالح
-7 مجموعه دبیرستان های دخترانه و پسرانه پردیس شریف
-8 آموزشگاه های : قلمچی ، مبتکران، تدبیر ماندگار ، پردیس شریف ، ملاصدرا ، و....
-9 مدرس مراکز علمی شهر های بوشهر ، دیّر ، کنگان ، جم ، اخند ، عسلویه ، سیرجان ، ارومیه و..

نظرات

برای قسمت نظرات وارد شوید