آموزش جامع ریاضی و آمار انسانی

امکان خرید بسته DVD هم وجود دارد.

مدت دوره 19 ساعت
تعداد فصل ها 7 فصل
تعداد جلسات 60 ساعت
مدرسین رضا پورحسینی،مهدی ملارمضانی
 

امکان خرید بسته DVD هم وجود دارد.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید

توضیحات دوره

آموزش جامع ریاضی و آمار کنکور انسانی شامل: 

59جلسه آموزشی شامل:

  • پوشش کامل مطالب کتاب ریاضی و آمار دهم ، یازدهم ، دوازدهم
  • درسنامه جامع و کامل تشریحی  ریاضی و آمار دوازدهم
  • حل و بررسی تست های جمع بندی ریاضی و آمار دهم ، یازدهم و دوازدهم
  • بررسی نکات تستی مباحث ریاضی و آمار در هر سه پایه

نویسنده سناریوی آموزشی:  رضا پورحسینی ، مهدی ملارمضانی

مدرس: رضا پورحسینی ، مهدی ملارمضانی

جلسات دوره ‌
اتحادهای جبری
21 دقیقه
تجزیه
24 دقیقه
عبارت های گویا
20 دقیقه
جمع، تفریق، ضرب و تقسیم عبارت های گویا
22 دقیقه
معادلات و مسائل توصیفی
25 دقیقه
معادله درجه2
20 دقیقه
روش کلی حل معادله درجه 2
24 دقیقه
معادلات گویا
20 دقیقه
مفاهیم اولیه تابع
20 دقیقه
ضابطه جبری تابع
18 دقیقه
تست ضابطه جبری تابع
20 دقیقه
تابع خطی و درجه 2
25 دقیقه
تست تابع خطی و درجه 2
20 دقیقه
انواع توابع (1)
18 دقیقه
تست انواع توابع (1)
20 دقیقه
انواع توابع (2)
18 دقیقه
انواع توابع (3)
22 دقیقه
اعمال روی توابع
18 دقیقه
تست اعمال روی توابع و انواع تابع
20 دقیقه
گردآوری داده ها
22 دقیقه
معیارهای گرایش به مرکز
21 دقیقه
معیارهای پراکندگی
31 دقیقه
تست معیارهای پراکندگی
13 دقیقه
نمودارهای یک متغیره
19 دقیقه
نمودارهای چند متغیره
18 دقیقه
شاخص‌های آماری
22 دقیقه
سری های زمانی
20 دقیقه
منطق(ترکیب عطفی و فصلی)
20 دقیقه
تست منطق(ترکیب عطفی و فصلی)
20 دقیقه
ترکیب شرطی و دوشرطی
22 دقیقه
استدلال ریاضی
19 دقیقه
جمع بندی ریاضی و آمار(1)
24 دقیقه
جمع بندی ریاضی و آمار(2)
17 دقیقه
اصل ضرب و جمع و جایگشت
21 دقیقه
تست اصل ضرب و جمع و جایگشت
15 دقیقه
تبدیل و ترکیب
24 دقیقه
تست تبدیل و ترکیب
18 دقیقه
فضای نمونه ای و پیشامد
22 دقیقه
تست فضای نمونه ای و پیشامد
17 دقیقه
احتمال یک پیشامد
17 دقیقه
تست احتمال یک پیشامد
19 دقیقه
چرخه آمار (1)
23 دقیقه
تست چرخه آمار (1)
13 دقیقه
چرخه آمار (2)
18 دقیقه
تست چرخه آمار (2)
14 دقیقه
مدل سازی و دنباله
25 دقیقه
تست مدل سازی و دنباله
15 دقیقه
رسم دنباله ها
0 دقیقه
رسم دنباله ها
21 دقیقه
تست رسم دنباله ها
15 دقیقه
دنباله حسابی
22 دقیقه
تست دنباله حسابی
16 دقیقه
دنباله هندسی
20 دقیقه
تست دنباله هندسی
24 دقیقه
ریشهn ام و توان گویا
24 دقیقه
تست ریشه nام و توان گویا
16 دقیقه
تابع نمایی
14 دقیقه
تست تابع نمایی
18 دقیقه
جمع بندی ریاضی و آمار (3)-بخش اول
14 دقیقه
جمع بندی ریاضی و آمار (3)-بخش دوم
16 دقیقه
اساتید دوره‌

رضا پورحسینی

سوابق اجرایی:
– عضو دپارتمان ریاضی کانون فرهنگی آموزش قلم چی
– مدرس ریاضی کنکور در مدارس برتر شهر ری و کرج
– طراح سؤالات جبرو احتمال و گسسته کانون قلم چی
– مؤلف جزوات کنکور هندسه تحلیلی ، جبر و احتمال و گسسته
– ویراستار کلیه کتابهای ریاضی انتشارات کوله پشتی 
 

مهدی ملارمضانی

سوابق اجرایی:

- مولف کتابهای آبی، سه سطحی، زرد، پرتکرار، اشتباهات متداول ، 500 سوال برگزیده کانون فرهنگی آموزش 
- طراح و گزینشگر آزمون های تشریحی کانون فرهنگی آموزش
- مولف کتاب جمع بندی ریاضی هنرستان کانون فرهنگی آموزش
- طراح سوال، ویراستار، مسئول درس و گزینشگر درسهای ریاضی دوازدهم تجربی، حسابان2، ریاضی یازدهم تجربی، حسابان و ریاضی دهم آزمونهای کانون فرهنگی آموزش (قلم چی)