با ما تماس بگیرید

02188176609

آموزش جامع ریاضی و آمار انسانی

مدت دوره
19 ساعت
تعداد فصل ها
7 فصل
تعداد جلسات
60 ساعت
مدرسین
رضا پورحسینی،مهدی ملارمضانی
 

امکان خرید بسته DVD هم وجود دارد.

توضیحات دوره

آموزش جامع ریاضی و آمار کنکور انسانی شامل: 

59جلسه آموزشی شامل:

  • پوشش کامل مطالب کتاب ریاضی و آمار دهم ، یازدهم ، دوازدهم
  • درسنامه جامع و کامل تشریحی  ریاضی و آمار دوازدهم
  • حل و بررسی تست های جمع بندی ریاضی و آمار دهم ، یازدهم و دوازدهم
  • بررسی نکات تستی مباحث ریاضی و آمار در هر سه پایه

نویسنده سناریوی آموزشی:  رضا پورحسینی ، مهدی ملارمضانی

مدرس: رضا پورحسینی ، مهدی ملارمضانی

جلسات دوره ‌

اتحادهای جبری
تجزیه
عبارت های گویا
جمع، تفریق، ضرب و تقسیم عبارت های گویا
معادلات و مسائل توصیفی
معادله درجه2
روش کلی حل معادله درجه 2
معادلات گویا
مفاهیم اولیه تابع
ضابطه جبری تابع
تست ضابطه جبری تابع
تابع خطی و درجه 2
تست تابع خطی و درجه 2
انواع توابع (1)
تست انواع توابع (1)
انواع توابع (2)
انواع توابع (3)
اعمال روی توابع
تست اعمال روی توابع و انواع تابع
گردآوری داده ها
معیارهای گرایش به مرکز
معیارهای پراکندگی
تست معیارهای پراکندگی
نمودارهای یک متغیره
نمودارهای چند متغیره
شاخص‌های آماری
سری های زمانی
منطق(ترکیب عطفی و فصلی)
تست منطق(ترکیب عطفی و فصلی)
ترکیب شرطی و دوشرطی
استدلال ریاضی
جمع بندی ریاضی و آمار(1)
جمع بندی ریاضی و آمار(2)
اصل ضرب و جمع و جایگشت
تست اصل ضرب و جمع و جایگشت
تبدیل و ترکیب
تست تبدیل و ترکیب
فضای نمونه ای و پیشامد
تست فضای نمونه ای و پیشامد
احتمال یک پیشامد
تست احتمال یک پیشامد
چرخه آمار (1)
تست چرخه آمار (1)
چرخه آمار (2)
تست چرخه آمار (2)
مدل سازی و دنباله
تست مدل سازی و دنباله
رسم دنباله ها
رسم دنباله ها
تست رسم دنباله ها
دنباله حسابی
تست دنباله حسابی
دنباله هندسی
تست دنباله هندسی
ریشهn ام و توان گویا
تست ریشه nام و توان گویا
تابع نمایی
تست تابع نمایی
جمع بندی ریاضی و آمار (3)-بخش اول
جمع بندی ریاضی و آمار (3)-بخش دوم
اساتید دوره
رضا پورحسینی

سوابق اجرایی:
– عضو دپارتمان ریاضی کانون فرهنگی آموزش قلم چی
– مدرس ریاضی کنکور در مدارس برتر شهر ری و کرج
– طراح سؤالات جبرو احتمال و گسسته کانون قلم چی
– مؤلف جزوات کنکور هندسه تحلیلی ، جبر و احتمال و گسسته
– ویراستار کلیه کتابهای ریاضی انتشارات کوله پشتی 
 

مهدی ملارمضانی

سوابق اجرایی:

- مولف کتابهای آبی، سه سطحی، زرد، پرتکرار، اشتباهات متداول ، 500 سوال برگزیده کانون فرهنگی آموزش 
- طراح و گزینشگر آزمون های تشریحی کانون فرهنگی آموزش
- مولف کتاب جمع بندی ریاضی هنرستان کانون فرهنگی آموزش
- طراح سوال، ویراستار، مسئول درس و گزینشگر درسهای ریاضی دوازدهم تجربی، حسابان2، ریاضی یازدهم تجربی، حسابان و ریاضی دهم آزمونهای کانون فرهنگی آموزش (قلم چی)