آموزش جامع زیست دوازدهم

امکان خرید بسته DVD هم وجود دارد.

مدت دوره 19 ساعت
تعداد فصل ها 1 فصل
تعداد جلسات 49 جلسه
مدرس بهرام میرحبیبی
 

امکان خرید بسته DVD هم وجود دارد.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید

توضیحات دوره

آموزش جامع زیست شناسی دوازدهم تجربی شامل:
49جلسه آموزشی شامل:

  • تدریس کامل کتاب زیست شناسی دوازدهم در قالب نکته و تست
  • بررسی تمام نکات کتاب در قالب حل تست
  • پوشش کامل مطالب کتاب درسی با حل و بررسی سوالات چهار گزینه ای
  • حل و بررسی بیش از 400 تست آموزش جهت آمادگی شرکت در کنکور سراسری

نویسنده سناریوی آموزشی: بهرام میرحبیبی
مدرس: بهرام میرحبیبی

جلسات دوره ‌
نوکلئیک اسیدها- بخش اول
24 دقیقه
نوکلئیک اسیدها- بخش دوم
24 دقیقه
همانند سازی دنا-بخش اول
24 دقیقه
همانند سازی دنا-بخش دوم
27 دقیقه
پروتئین‌ها -بخش اول
25 دقیقه
پروتئین‌ها -بخش دوم
21 دقیقه
رونویسی -بخش اول
22 دقیقه
رونویسی -بخش دوم
26 دقیقه
رونویسی -بخش سوم
25 دقیقه
به سوی پروتئین -بخش اول
22 دقیقه
به سوی پروتئین -بخش دوم
17 دقیقه
به سوی پروتئین -بخش سوم
22 دقیقه
تنظیم بیان ژن -بخش اول
26 دقیقه
تنظیم بیان ژن -بخش دوم
25 دقیقه
تنظیم بیان ژن -بخش سوم
29 دقیقه
مفاهیم پایه ژنتیک-بخش اول
29 دقیقه
مفاهیم پایه -بخش دوم
23 دقیقه
مفاهیم پایه -بخش سوم
27 دقیقه
انواع صفات-بخش اول
26 دقیقه
انواع صفات -بخش دوم
19 دقیقه
انواع صفات -بخش سوم
20 دقیقه
تغییر در ماده وراثتی جانداران-بخش اول
25 دقیقه
تغییر در ماده وراثتی جانداران-بخش دوم
23 دقیقه
تغییر در ماده وراثتی جانداران-بخش سوم
24 دقیقه
تغییر در جمعیت -بخش اول
26 دقیقه
تغییر در جمعیت -بخش دوم
27 دقیقه
تغییر در گونه‌ ها -بخش اول
23 دقیقه
تغییر در گونه‌ها -بخش دوم
24 دقیقه
جمع بندی نیم سال اول -بخش اول
26 دقیقه
جمع بندی نیم سال اول -بخش دوم
29 دقیقه
تأمین انرژی(1)
21 دقیقه
تأمین انرژی(2)
25 دقیقه
اکسایش بیشتر(1)
26 دقیقه
اکسایش بیشتر(2)
27 دقیقه
زیستن مستقل از اکسیژن(1)
22 دقیقه
زیستن مستقل از اکسیژن(2)
17 دقیقه
فتوسنتز (1)
19 دقیقه
فتوسنتز (2)
14 دقیقه
واکنش‌های فتوسنتزی(1)
24 دقیقه
واکنش‌های فتوسنتزی(2)
23 دقیقه
فتوسنتز در شرایط دشوار (1)
28 دقیقه
فتوسنتز در شرایط دشوار (2)
16 دقیقه
زیست فناوری و مهندسی ژنتیک (1)
24 دقیقه
زیست فناوری و مهندسی ژنتیک (2)
25 دقیقه
فناوری مهندسی پروتئین و بافت
24 دقیقه
کاربردهای زیست فناوری
27 دقیقه
اساس رفتار
26 دقیقه
ارتباط و زندگی گروهی
17 دقیقه
انتخاب طبیعی و رفتار
23 دقیقه
اساتید دوره‌

بهرام میرحبیبی

سوابق اجرایی: 
- مولف دفتر تالیف فنی و حرفه ای
- مترجم کتب (بیوشیمی استرایر) (سلولی البرت) (بیولوژی کمپبل)( بیولوژی سولومون)
- طراح و گزینشگر آزمون های کانون
- مولف کتب آبی پر تکرار کار کانون