جامع ریاضی یازدهم تجربی

180,000 تومان 153,000 تومان

امکان خرید بسته DVD هم وجود دارد.

مدرس مصطفی کرمی
تعداد جلسات 40
تعداد فصل ها 6
مدت دوره 11 ساعت
 
180,000 تومان 153,000 تومان

امکان خرید بسته DVD هم وجود دارد.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید

توضیحات دوره
جلسات دوره ‌
یادآوری و تکمیل معادله خط
17 دقیقه
فاصله نقطه از خط
14 دقیقه
روش تغییر متغیر برای حل معادله
16 دقیقه
مجموع و حاصل ضرب ریشه های درجه 2
17 دقیقه
ماکزیمم و مینیمم سهمی
17 دقیقه
صفرهای تابع درجه 2
16 دقیقه
معادلات گویا
15 دقیقه
معادلات رادیکالی
18 دقیقه
ترسیم‌های هندسی
16 دقیقه
نسبت و تناسب، انواع استدلال
16 دقیقه
قضیه تالس و تعمیم آن
19 دقیقه
تشابه مثلت‌ها
18 دقیقه
برخی روابط طولی در مثلث قائم‌الزاویه
19 دقیقه
آشنایی با از انواع توابع
21 دقیقه
توابع پله‌ای و تابع جزء صحیح
18 دقیقه
وارون یک تابع و تابع یک به یک-بخش اول
16 دقیقه
وارون یک تابع و تابع یک به یک-بخش دوم
18 دقیقه
اعمال جبری روی توابع -بخش اول
18 دقیقه
اعمال جبری روی توابع -بخش دوم
13 دقیقه
واحدهای اندازه‌ گیری زاویه
14 دقیقه
روابط تکمیلی بین نسبت های مثلثاتی -بخش اول
17 دقیقه
روابط تکمیلی بین نسبت های مثلثاتی -بخش دوم
16 دقیقه
توابع مثلثاتی -بخش اول
15 دقیقه
توابع مثلثاتی -بخش دوم
12 دقیقه
تابع نمایی و ویژگی‌های آن-بخش اول
16 دقیقه
تابع نمایی و ویژگی‌های آن - بخش دوم
16 دقیقه
تابع لگاریتمی و ویژگی‌های آن-بخش اول
18 دقیقه
تابع لگاریتمی و ویژگی‌های آن -بخش دوم
18 دقیقه
نمودارها و کاربردهای توابع نمایی و لگاریتمی-بخش اول
16 دقیقه
نمودارها و کاربردهای توابع نمایی و لگاریتمی-بخش دوم
12 دقیقه
فرایندهای حدی-بخش اول
17 دقیقه
فرایندهای حدی -بخش دوم
19 دقیقه
محاسبه حد توابع -بخش اول
17 دقیقه
محاسبه حد توابع -بخش دوم
16 دقیقه
پیوستگی -بخش اول
15 دقیقه
پیوستگی -بخش دوم
12 دقیقه
احتمال شرطی و پبشامدهای مستقل - بخش اول
16 دقیقه
احتمال شرطی و پیشامدهای مستقل-بخش دوم
18 دقیقه
آمار توصیفی -بخش اول
14 دقیقه
آمار توصیفی- بخش دوم
17 دقیقه
اساتید دوره‌

مصطفی کرمی

سوابق اجرایی:
- رتبه 26 کنکور سراسری
- دارای مدال طلای المپیاد ریاضی در سطح کشور
- مدرس ریاضی در مدارس انرژی اتمی-روزبه-ابوریحان-فرزانگان ۱،۲،۳-فرزانگان های تبریز و آموزشگاه قلمچی ساوه