با ما تماس بگیرید

021-66659291

آموزش جامع فیزیک پایه

مدت دوره
30 ساعت
تعداد فصل ها
9 فصل
تعداد جلسات
100 جلسه
مدرس
نیما نوروزی
 
بسته است

توضیحات دوره

آموزش جامع فیزیک کنکور

آموزش جامع فیزیک کنکور (دهم و یازدهم) شامل: 

100 جلسه آموزشی شامل:

بررسی کلیه مباحث و نکات تستی فیزیک پایه کنکور

ارائه تکنیک و روش های تست زنی مرتبط با هر بخش

پیشروی گام به گام در حل انواع تیپ تست با سطوح مختلف (ساده تا دشوار)

حل تست های بسیار دشوار آزمون های مهم کشوری

اختصاص زمان بندی مناسب برای هر مبحث با توجه به اهمیت و سطح دشواری آن

نویسنده سناریوی آموزشی: نیما نوروزی

مدرس: نیما نوروزی

جلسات دوره

فیزیک دانش بنیادی و مدل سازی در آن
کمیت های فیزیکی و انواع آن
روش های تبدیل واحد - قسمت اول
روش های تبدیل واحد - قسمت دوم
خطا و دقت اندازه گیری - قسمت اول
خطا و دقت اندازه گیری - قسمت دوم
کولیس و ریزسنج
تخمین مرتبه بزرگی
چگالی - قسمت اول
چگالی - قسمت دوم
انرژی جنبشی
کار انجام شده توسط نیروی ثابت
کار انواع نیروهای خاص - قسمت اول
کار انواع نیروهای خاص - قسمت دوم
کار برآیند نیروها
انرژی پتانسیل
انرژی مکانیکی و قانون پایستگی انرژی - قسمت اول
انرژی مکانیکی و قانون پایستگی انرژی - قسمت دوم
روش حل مسائل دستگاه ها در دو وضعیت
توان و بازده
ویژگی های فیزیکی مواد و فشار
فشار اجسام جامد
فشار در شاره ها - قسمت اول
فشار در شاره ها - قسمت دوم
بالابر هیدرولیکی و نیروی وارد بر سطح توسط مایع
لوله U شکل - قسمت اول
لوله U شکل - قسمت دوم
جوسنج یا بارومتر
شناوری و اصل ارشمیدس - قسمت اول
شناوری و اصل ارشمیدس - قسمت دوم
شاره در حرکت و اصل برنولی
دما و دماسنجی
انبساط گرمایی - قسمت اول
انبساط گرمایی - قسمت دوم
گرما، تغییر دما و تغییر حالت - قسمت اول
گرما، تغییر دما و تغییر حالت - قسمت دوم
تبادل گرما بین دو یا چند جسم
تکنیک آورده های آب و یخ
روش های انتقال گرما - قسمت اول
روش های انتقال گرما - قسمت دوم
قانون گازهای کامل - قسمت اول
قانون گازهای کامل - قسمت دوم
انواع فرآیندهای خاص - قسمت اول
انواع فرآیندهای خاص - قسمت دوم
چرخه ترمودینامیک
ماشین گرمایی و بازده آن - قسمت اول
ماشین گرمایی و بازده آن - قسمت دوم
یخچال
آزمون جامع مبحث فیزیک واندازه گیری
آزمون جامع مبحث کار، انرژی وتوان
آزمون جامع مبحث ویژگی‌های فیزیکی مواد و فشار
آزمون جامع مبحث دما و گرما
مفاهیم اولیه الکتریسته و بار الکتریکی
قانون کولن -بخش اول
قانون کولن -بخش دوم
قانون کولن -بخش سوم
میدان الکتریکی -بخش اول
میدان الکتریکی -بخش دوم
میدان الکتریکی - بخش سوم
انرژی پتانسیل الکتریکی و پتانسیل الکتریکی -بخش اول
انرژی پتانسیل الکتریکی و پتانسیل الکتریکی -بخش دوم
انرژی پتانسیل الکتریکی و پتانسیل الکتریکی -بخش سوم
توزیع بار و میدان الکتریکی در رساناها
چگالی سطحی - ویژه رشته ریاضی
خازن - بخش اول
خازن - بخش دوم
خازن - بخش سوم
آزمون جامع مبحث الکتریسیته ساکن
مفاهیم اولیه جریان
مقاومت الکتریکی و قانون اهم
عوامل مؤثر بر مقاومت الکتریکی
نیروی محرکه الکتریکی و بررسی یک مدار ساده
توان و انرژی الکتریکی - بخش اول
توان و انرژی الکتریکی - بخش دوم
ترکیب مقاومت ها- بخش اول
ترکیب مقاومت ها - بخش دوم
ترکیب مقاومت ها - بخش سوم
تکنیک تقسیم جریان - بخش اول
تکنیک تقسیم جریان - بخش دوم
تکنیک تقسیم جریان - بخش سوم
آمپرسنج، ولت سنج و کلید
مدار RC
آزمون جامع مبحث الکتریسیته جاری
اثر دما بر مقاومت و کدگذاری مقاومت ها - ویژه رشته ریاضی
مقاومت های خاص و دیود - ویژه رشته ریاضی
قاعده حلقه و انواع مولد - بخش اول - ویژه رشته ریاضی
قاعده حلقه و انواع مولد - بخش دوم - ویژه رشته ریاضی
قاعده انشعاب - ویژه رشته ریاضی
مفاهیم مغناطیس
نیروی مغناطیسی وارد بر ذره باردار متحرک
نیروی مغناطیسی وارد بر سیم حامل جریان
میدان مغناطیسی اطراف سیم راست
میدان مغناطیسی پیچه و سیم لوله
شار مغناطیسی و قانون فاراده - بخش اول
شار مغناطیسی و قانون فاراده - بخش دوم
قانون لنز
جریان متناوب
القاگرها
پیچه، ضریب خود القاوری و مبدل ها - ویژه رشته ریاضی
آزمون جامع مبحث مغناطیس و القای الکترومغناطیسی
اساتید دوره
توجه: استادی برای این درس ثبت نشده است.

نظرات

برای قسمت نظرات وارد شوید