آموزش جامع ریاضی پایه کنکور رشته تجربی

امکان خرید بسته DVD هم وجود دارد.

مدت دوره 30 ساعت
تعداد فصل ها 10 فصل
تعداد جلسات 100 جلسه
مدرسین سعید جلالی، مصطفی کرمی، مهدی ملارمضانی
 

امکان خرید بسته DVD هم وجود دارد.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید

توضیحات دوره

آموزش جامع ریاضی دهم و یازدهم

آموزش پایه ریاضی دهم و یازدهم کنکور تجربی شامل: 

100 جلسه آموزشی شامل:

پوشش خط به خط کتاب درسی در قالب نکته و تست

تحلیل تست های کنکورهای سراسری داخل و خارج کشور

طراحی و تحلیل آزمون های جامع در پایان هر مبحث

آموزش فهم سؤالات چهارگزینه ای و ارائه راه حل های کوتاه

 

نویسنده سناریوی آموزشی: سعید جلالی، مصطفی کرمی، مهدی ملارمضانی

مدرس: سعید جلالی، مصطفی کرمی، مهدی ملارمضانی

جلسات دوره ‌
مجموعه متناهی و نامتناهی - متمم
18 دقیقه
تست مجموعه متناهی و نامتناهی -متمم
14 دقیقه
الگو
19 دقیقه
تست الگو
19 دقیقه
دنباله حسابی
18 دقیقه
تست دنباله حسابی
20 دقیقه
دنباله هندسی
16 دقیقه
تست دنباله هندسی
21 دقیقه
حل تست های ترکیبی الگو و دنباله
19 دقیقه
آزمون جامع مجموعه ها و دنباله ها
18 دقیقه
معادله درجه دوم و ریشه های آن
20 دقیقه
تست معادله درجه دوم و ریشه های آن -بخش اول
20 دقیقه
تست معادله درجه دوم و ریشه های آن -بخش دوم
19 دقیقه
دلتا و سهمی
19 دقیقه
تست دلتا و سهمی
16 دقیقه
حل معادله درجه دوم
16 دقیقه
تست حل معادله درجه دوم
18 دقیقه
تابع درجه دوم
21 دقیقه
تست تابع درجه دوم
18 دقیقه
آزمون جامع معادله درجه دوم و سهمی
18 دقیقه
نسبت های مثلثاتی
17 دقیقه
تست نسبت های مثلثاتی
21 دقیقه
دایره مثلثاتی
19 دقیقه
تست دایره مثلثاتی-بخش اول
16 دقیقه
تست دایره مثلثاتی- بخش دوم
18 دقیقه
روابط بین نسبت های مثلثاتی
15 دقیقه
تست روابط بین نسبت های مثلثاتی
18 دقیقه
تکمیل روابط مثلثاتی
18 دقیقه
تست تکمیل روابط مثلثاتی
18 دقیقه
واحدهای اندازه گیری
19 دقیقه
تست واحدهای اندازه گیری
19 دقیقه
توابع مثلثاتی
20 دقیقه
تست توابع مثلثاتی
18 دقیقه
ریشه و توان
18 دقیقه
تست ریشه و توان
19 دقیقه
تست ریشه n ام
19 دقیقه
تست توان های گویا
20 دقیقه
توان گویا و عبارت های جبری
18 دقیقه
تست عبارت های گویا و عبارت های جبری-بخش اول
20 دقیقه
تست عبارت های گویا و عبارت های جبری-بخش دوم
11 دقیقه
آزمون جامع مثلثات و ریشه و توان و عبارت های جبری
16 دقیقه
حل معادله گویا
15 دقیقه
حل معادله رادیکالی
17 دقیقه
تعیین علامت و حل نامعادله
19 دقیقه
قدر مطلق ، معادله و نامعادله
22 دقیقه
تست تعیین علامت و حل نامعادله
17 دقیقه
تست قدر مطلق ، معادله و نامعادله
16 دقیقه
تابع و بازنمایی های آن
20 دقیقه
دامنه و برد
20 دقیقه
آزمون جامع ل معادله گویا ، رادیکالی و قدر مطلقی-تابع 1
17 دقیقه
آزمون جامع ل معادله گویا ، رادیکالی و قدر مطلقی-تابع 2
17 دقیقه
توابع پله‌ای و تابع جزء صحیح
17 دقیقه
وارون یک تابع و تابع یک به یک-بخش اول
16 دقیقه
وارون یک تابع و تابع یک به یک- بخش دوم
17 دقیقه
اعمال جبری روی توابع
17 دقیقه
ترسیم‌های هندسی
16 دقیقه
نسبت و تناسب، انواع استدلال
15 دقیقه
قضیه تالس و تعمیم
18 دقیقه
تشابه مثلت‌ها
18 دقیقه
روابط طولی در مثلث قائم‌الزاویه
19 دقیقه
آزمون جامع تابع ، هندسه
18 دقیقه
تابع نمایی-بخش اول
15 دقیقه
تابع نمایی- بخش دوم
15 دقیقه
تابع لگاریتمی و لگاریتم - بخش اول
17 دقیقه
تابع لگاریتمی و لگاریتم - بخش دوم
17 دقیقه
ویژگی‌های لگاریتم و حل معادلات لگاریتمی-بخش اول
15 دقیقه
ویژگی‌های لگاریتم و حل معادلات لگاریتمی-بخش دوم
12 دقیقه
تست تابع نمایی و لگاریتمی
20 دقیقه
آشنایی با هندسه تحلیلی
23 دقیقه
فاصله نقطه از خط
16 دقیقه
آزمون جامع تابع نمایی و لگاریتمی، هندسه تحلیلی
22 دقیقه
اصل ضرب و اصل جمع-مسأله مسیر- بخش اول
16 دقیقه
اصل ضرب و اصل جمع-مسأله مسیر-بخش دوم
13 دقیقه
جایگشت
15 دقیقه
ترکیب
21 دقیقه
اتحادهای ترکیبیاتی
18 دقیقه
تست شمارش
14 دقیقه
مقدمه برآمار
16 دقیقه
متغیر و انواع آن
20 دقیقه
شاخص های مرکزی
15 دقیقه
میانگین
17 دقیقه
شاخص های پراکندگی
22 دقیقه
واریانس
19 دقیقه
انحراف از معیار و ضریب تغییرات
21 دقیقه
فضای نمونه ای و پیشامدها
19 دقیقه
محاسبه احتمال مقدماتی
21 دقیقه
قوانین احتمال
18 دقیقه
احتمال شرطی قسمت اول
20 دقیقه
احتمال شرطی قسمت دوم
21 دقیقه
پیشامدهای مستقل و وابسته
16 دقیقه
آزمون جامع آمار و احتمال
18 دقیقه
حد و فرایندهای آن
17 دقیقه
تست حد و فرایندهای آن
19 دقیقه
حد گیری
17 دقیقه
تست حدگیری
16 دقیقه
پیوستگی توابع
15 دقیقه
تست پیوستگی توابع
11 دقیقه
آزمون جامع پایه کنکور حد 1
25 دقیقه
آزمون جامع پایه کنکور حد 2
20 دقیقه
آزمون جامع پایه کنکور حد 3
21 دقیقه
اساتید دوره‌
توجه: استادی برای این درس ثبت نشده است.