جامع زیست یازدهم

امکان خرید بسته DVD هم وجود دارد.

مدت دوره 14 ساعت
تعداد فراگیر 5 نفر
تعداد فصل ها 9 فصل
تعداد جلسات 43 جلسه
مدرس دوره علی کرامت
 

امکان خرید بسته DVD هم وجود دارد.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید

توضیحات دوره
جلسات دوره ‌
یاخته های بافت عصبی
22 دقیقه
ساختار دستگاه عصبی-بخش اول
25 دقیقه
ساختار دستگاه عصبی -بخش دوم
25 دقیقه
حل تست فصل اول
20 دقیقه
گیرنده های حسی
23 دقیقه
حواس ویژه-بخش اول
20 دقیقه
حواس ویژه -بخش دوم
20 دقیقه
گیرنده های حسی جانوران
13 دقیقه
حل تست فصل دوم
20 دقیقه
استخوان ها و اسکلت
21 دقیقه
ماهیچه و حرکت -بخش اول
17 دقیقه
ماهیچه و حرکت -بخش دوم
20 دقیقه
حل تست فصل سوم
22 دقیقه
ارتباط شیمیایی
17 دقیقه
غده‌های درون ریز-بخش اول
21 دقیقه
غده‌های درون ریز-بخش دوم
29 دقیقه
غده‌های درون ریز-بخش سوم
13 دقیقه
حل تست فصل چهارم
21 دقیقه
نخستین خط دفاعی
17 دقیقه
دومین خط دفاعی - بخش اول
18 دقیقه
دومین خط دفاعی -بخش دوم
23 دقیقه
سومین خط دفاعی-بخش اول
19 دقیقه
سومین خط دفاعی-بخش دوم
19 دقیقه
حل تست فصل پنجم
15 دقیقه
کروموزوم
17 دقیقه
میتوز-بخش اول
18 دقیقه
میتوز -بخش دوم
19 دقیقه
میوز و تولید مثل جنسی- بخش اول
22 دقیقه
میوز و تولید مثل جنسی- بخش دوم
17 دقیقه
حل تست فصل ششم
18 دقیقه
دستگاه تولید مثل در مرد- بخش اول
18 دقیقه
دستگاه تولید مثل در مرد- بخش دوم
11 دقیقه
دستگاه تولید مثل در زن
22 دقیقه
رشد و نمو جنین
20 دقیقه
تولید مثل در جانوران
20 دقیقه
حل تست فصل هفتم
16 دقیقه
تولید مثل غیرجنسی
13 دقیقه
تولید مثل جنسی
21 دقیقه
از یاخته تخم تا گیاه
20 دقیقه
حل تست فصل هشتم
13 دقیقه
تنظیم کننده های رشد در گیاهان
21 دقیقه
پاسخ به محیط
23 دقیقه
حل تست فصل نهم
14 دقیقه
اساتید دوره‌

علی کرامت

سوابق اجرایی:
- طراح سؤالات زيست‌شناسي آزمون‌هاي آموزش و پرورش
- مدرس ضمن خدمت فرهنگيان شمال ايران (مازندران)
- مولف کتاب درسی و عضو اعضای شورای برنامه ریزی آموزش و پرورش
- مولف كتاب ژنتيك، انتشارات قلم چی
- مولف کتاب زيست، انتشارات شبقره
- مولف كتاب زيست، انتشارات راه انديشه
- مولف كتاب تست قرمز
- مولف کتاب های مختلف کمک آموزشی و کنکوری کانون فرهنگی آموزش (قلم چی)