دوره ی مفهومی فیزیک دهم به سبک نیما نوروزی (تجربی)

مدت دوره 17 ساعت
تعداد فراگیر 37 نفر
تعداد فصل ها 5 فصل
تعداد جلسات 35 جلسه
 
با دوستان خود به اشتراک بگذارید

توضیحات دوره
جلسات دوره ‌
فیزیک دانش بنیادی و مدل سازی
31 دقیقه
اندازه گیری،کمیت های فیزیکی و دستگاه های بین المللی یکاها
44 دقیقه
اندازه گیری و دقت وسیله های اندازه گیری
37 دقیقه
زنگ تست
36 دقیقه
چگالی_بخش اول
30 دقیقه
چگالی بخش اول_بخش دوم
31 دقیقه
حالت های ماده و نیرو های بین مولکولی
31 دقیقه
مفهوم فشار
32 دقیقه
فشار در شاره ها_بخش اول
36 دقیقه
فشار در شاره ها_بخش دوم
33 دقیقه
فشار در شاره ها_بخش سوم
32 دقیقه
لوله U شکل و فشارسنج_بخش اول
34 دقیقه
لوله U شکل و فشارسنج_بخش دوم
38 دقیقه
جو سنج یا بارومتر
37 دقیقه
شناوری
21 دقیقه
شاره در حرکت و اصل برنولی
25 دقیقه
انرژی جنبشی
27 دقیقه
کار انجام شده توسط نیروی ثابت
36 دقیقه
کار نیرو های خاص
26 دقیقه
کار کل نیرو ها
25 دقیقه
انرژی پتانسیل و انرژی مکانیکی
27 دقیقه
روش حل مسائل یک جسم در دو مکان_بخش اول
28 دقیقه
روش حل مسائل یک جسم در دو مکان_بخش دوم
28 دقیقه
توان و بازده
26 دقیقه
دما و دما سنجی
22 دقیقه
انبساط گرمایی_بخش اول
31 دقیقه
انبساط گرمایی_بخش دوم
29 دقیقه
انبساط گرمایی_بخش سوم
29 دقیقه
گرما،تغییر دما و تغییر حالت ماده_بخش اول
28 دقیقه
گرما،تغییر دما و تغییر حالت ماده_بخش دوم
35 دقیقه
گرما،تغییر دما و تغییر حالت ماده_بخش سوم
31 دقیقه
تبادل گرمایی و دمای تعادل_بخش اول
25 دقیقه
تبادل گرمایی و دمای تعادل_بخش دوم
21 دقیقه
روش های انتقال گرما
18 دقیقه
اساتید دوره‌
توجه: استادی برای این درس ثبت نشده است.