با ما تماس بگیرید

021-66659291

دوره ی مفهومی فیزیک دهم به سبک نیما نوروزی (تجربی)

مدت دوره
17 ساعت
تعداد فراگیر
999 نفر
تعداد فصل‌ها
5 فصل
تعداد جلسات
35 جلسه
 

توضیحات دوره

جلسات دوره

فیزیک دانش بنیادی و مدل سازی
اندازه گیری،کمیت های فیزیکی و دستگاه های بین المللی یکاها
اندازه گیری و دقت وسیله های اندازه گیری
زنگ تست
چگالی_بخش اول
چگالی بخش اول_بخش دوم
حالت های ماده و نیرو های بین مولکولی
مفهوم فشار
فشار در شاره ها_بخش اول
فشار در شاره ها_بخش دوم
فشار در شاره ها_بخش سوم
لوله U شکل و فشارسنج_بخش اول
لوله U شکل و فشارسنج_بخش دوم
جو سنج یا بارومتر
شناوری
شاره در حرکت و اصل برنولی
انرژی جنبشی
کار انجام شده توسط نیروی ثابت
کار نیرو های خاص
کار کل نیرو ها
انرژی پتانسیل و انرژی مکانیکی
روش حل مسائل یک جسم در دو مکان_بخش اول
روش حل مسائل یک جسم در دو مکان_بخش دوم
توان و بازده
دما و دما سنجی
انبساط گرمایی_بخش اول
انبساط گرمایی_بخش دوم
انبساط گرمایی_بخش سوم
گرما،تغییر دما و تغییر حالت ماده_بخش اول
گرما،تغییر دما و تغییر حالت ماده_بخش دوم
گرما،تغییر دما و تغییر حالت ماده_بخش سوم
تبادل گرمایی و دمای تعادل_بخش اول
تبادل گرمایی و دمای تعادل_بخش دوم
روش های انتقال گرما
اساتید دوره
توجه: استادی برای این درس ثبت نشده است.

نظرات

برای قسمت نظرات وارد شوید