آموزش جامع زبان انگلیسی کنکور

امکان خرید بسته DVD هم وجود دارد.

مدت دوره 15 ساعت
تعداد فصل ها 6 فصل
تعداد جلسات 41 جلسه
مدرس علیرضا حمزه
 

امکان خرید بسته DVD هم وجود دارد.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید

توضیحات دوره

آموزش جامع زبان انگلیسی کنکور

آموزش جامع زبان انگلیسی کنکور ریاضی، تجربی و انسانی شامل:

41 جلسه آموزشی شامل:

تدریس دقیق و موشکافانه گرامر و بررسی نمونه سؤالات چهارگزینه ای

بررسی سؤالات چهار گزینه‌ ای واژگان به صورت درس به درس

آموزش تکنیک های یادگیری واژگان

آموزش تکنیک های پاسخ گویی به آزمون تکمیل متن (Cloze Test)

آموزش تکنیک های پاسخگویی به سؤالات درک مفاهیم (Reading Comprehension)

نویسنده سناریوی آموزشی: علیرضا حمزه

مدرس: علیرضا حمزه

جلسات دوره ‌
English in use
18 دقیقه
درس اول - اسم و انواع آن
17 دقیقه
درس اول - حرف تعریف
20 دقیقه
درس اول - صفات وضمایر اشاره+ تکنیک یادگیری واژگان (بخش اول)
22 دقیقه
درس اول - کاربردهای حال ساده و آینده ساده
21 دقیقه
درس اول - تمایز willوbe going to+ تکنیک یادگیری واژگان (بخش دوم)
15 دقیقه
درس اول - تست های برگزیده واژگان
22 دقیقه
درس دوم - تعریف صفت و قید، طرز ساخت قید حالت وموارد استثنا
23 دقیقه
درس دوم - صفت ساده ، صفت تساوی، ترتیب قرار گرفتن صفات
21 دقیقه
درس دوم - صفت تفضیلی و عالی، موارد استثنا
20 دقیقه
تکنیک های یادگیری واژگان (بخش سوم و چهارم)
16 دقیقه
درس دوم - تست های برگزیده واژگان
20 دقیقه
درس سوم - زمان گذشته و گذشته استمراری
26 دقیقه
درس سوم - ضمایر انعکاسی در دو نقش، افعال حرکتی و بیان کننده حالت
21 دقیقه
درس سوم - تست های برگزیده واژگان
18 دقیقه
درس چهارم - کاربردهای افعال وجهی
22 دقیقه
درس چهارم - حرف اضافه+ تکنیک های یادگیری واژگان (بخش پنجم)
23 دقیقه
درس چهارم - تست های برگزیده واژگان
20 دقیقه
درس اول - ترتیب اجزای جمله، مهارت های خواندن
27 دقیقه
درس اول - اسم های قابل شمارش و غیر قابل شمارش،کاربرد صفات شمارشی
27 دقیقه
درس اول - تست های برگزیده واژگان
23 دقیقه
تکنیک های یادگیری واژگان (بخش ششم)
21 دقیقه
درس دوم - زمان حال کامل وتفاوت آن با گذشته ساده
27 دقیقه
درس دوم - کاربردهای اسم مصدر + مهارت های خواندن
23 دقیقه
درس دوم - تست های برگزیده واژگان
19 دقیقه
آزمون های تکمیل متن (cloze tests)
23 دقیقه
درس سوم - انواع شرطی ها (1و2)
29 دقیقه
درس سوم - کاربردهای مصدر
21 دقیقه
درس سوم - صفات فاعلی و مفعولی، مهارت های درک مطلب
24 دقیقه
درس سوم - تست های برگزیده واژگان
18 دقیقه
درس اول - معلوم و مجهول
23 دقیقه
درس اول - دنباله سوالی و tag questions
25 دقیقه
درس اول - تست های برگزیده واژگان
21 دقیقه
درس دوم - کاربرد ضمایر موصولی
27 دقیقه
مهارت های درک مطلب -حدس زدن معنای کلمات ناآشنا
24 دقیقه
درس دوم - تست های برگزیده واژگان
20 دقیقه
درس سوم - حروف ربط هم پایه، زمان گذشته کامل
27 دقیقه
درس سوم - تست های برگزیده واژگان
20 دقیقه
cloze test
25 دقیقه
reading comprehension
34 دقیقه
test
28 دقیقه
اساتید دوره‌

علیرضا حمزه

سوابق اجرایی:
- کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی
- کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی
- مدرس وعضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی اراک از ١٣٧٨
- مدیر و مشاور آموزشی موسسه زبان آفاق از ١٣٨٥
- مدرس و مشاور آموزشی آموزشگاه های زبان آینده سازان، توانا و سروش از ١٣٧٨ تا ١٣٩٢ 
- مولف شبیه ساز کنکور رشته تجربی،  انتشارات همگامان ١٣٩٤
- مولف شبیه ساز کنکور منحصرا زبان،  انتشارات همگامان ١٣٩٣
- مولف زبان انگلیسی عمومی،  انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی اراک ١٣٨٨
- مولف زبان انگلیسی عمومی،  انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی اراک زمستان ١٣٨٥