آموزش مفهومی ریاضی سوم دبستان

مدت دوره 8 ساعت
تعداد فراگیر 8 نفر
تعداد فصل ها 8 فصل
تعداد جلسات 48 جلسه
مدرس دوره ساناز نادری شیران
 
با دوستان خود به اشتراک بگذارید

توضیحات دوره

آموزش ریاضی سوم :

48 جلسه آموزشی ریاضی سوم  شامل :

  • آموزش صفحه به صفحه کتاب درسی
  • آموزش قسمت‌های پایین صفحات کتاب درسی در جلسات ویژه و مجزا
  • بهره‌گیری از روش دست‌ورزی و فعالیت برای آموزش مفهومی کتاب ریاضی
  • استفاده از شحصیت‌های جذاب کودکانه برای برقراری ارتباط و تعامل بهتر با دانش‌آموزان

       سرگروه: فرزاد یوسفی
       مدرس: ساناز نادری شیران

جلسات دوره ‌
حل مسئله: الگویابی
15 دقیقه
شمارش چندتا چندتا
10 دقیقه
ماشینهای ورودی ــ خروجی
6 دقیقه
ساعت در بعدازظهر
9 دقیقه
الگوهای متقارن
6 دقیقه
مکعب
5 دقیقه
حل مسئله: الگوسازی
9 دقیقه
معرفی عدد هزار
9 دقیقه
ارزش مکانی
11 دقیقه
ارزش پول
12 دقیقه
عددهای تقریبی
9 دقیقه
اندازه گیری (متر، کیلومتر، گرم، کیلوگرم)
10 دقیقه
حل مسئله: رسم شکل
8 دقیقه
کسر
7 دقیقه
کاربرد کسر در اندازه گیری
9 دقیقه
تساوی کسرها
8 دقیقه
مقایسه ی کسرها
11 دقیقه
دایره و زاویه
11 دقیقه
حل مسئله: روشهای نمادین
7 دقیقه
ضرب
11 دقیقه
ضرب عددهای یک رقمی
13 دقیقه
خاصیت های ضرب
14 دقیقه
تقسیم
11 دقیقه
خطوط موازی
12 دقیقه
حل مسئله: زیر مسئله
9 دقیقه
خط، نیم خط و پاره خط
9 دقیقه
محیط
12 دقیقه
اندازه ی سطح
9 دقیقه
واحداندازه گیری سطح
12 دقیقه
قطر
10 دقیقه
حل مسئله: حل مسئله ی ساده تر
10 دقیقه
مقایسه ی عددها
13 دقیقه
جمع و تفریق
19 دقیقه
جمع در جدول ارزش مکانی
10 دقیقه
تفریق در جدول ارزش مکانی
12 دقیقه
مثلث متساوی الساقین، مثلث متساوی الاضلاع
7 دقیقه
حل مسئله: حدس و آزمایش
13 دقیقه
جدول داده ها
10 دقیقه
احتمال
10 دقیقه
نمودار دایره ای
10 دقیقه
انتخاب نمودار
8 دقیقه
استوانه مخروط
9 دقیقه
حل مسئله: حذف حالت های نامطلوب
11 دقیقه
ضرب درعدد ١
6 دقیقه
ضرب عددهای یک رقمی در چندرقمی
5 دقیقه
محاسبه ی ضرب
7 دقیقه
تقسیم با باقیمانده
9 دقیقه
کار با ماشین حساب، محاسبه تقریبی ضرب
8 دقیقه
اساتید دوره‌