با ما تماس بگیرید

02188176609

آموزش جامع ریاضی پایه رشته ریاضی

مدت دوره
21 ساعت
تعداد فصل ها
13 فصل
تعداد جلسات
51 جلسه
مدرس دوره
سروش موئینی
 

توضیحات دوره

جلسات دوره ‌

مجموعه های اعداد
الگو و دنباله
دنباله حسابی
دنباله هندسی
مجموع دنباله ها
حل تست مجموع دنباله ها
مفاهیم اولیه مثلثات
"قضیه سینوس ها و دایره مثلثاتی "
"روابط بین نسبت های مثلثاتی "
رادیان
"نسبت‌هاي مثلثاتي کمان‌هاي وابسته "
نمودار توابع مثلثاتی
کمان های مرکب
حل تست کمان های مرکب
مفاهیم اولیه توان و ریشه
اتحاد ها
توابع خاص
توابع رادیکالی
انتقال و اعمال جبری
یک به یک و وارون
مفاهیم اولیه تابع
معادله درجه دوم
فرمول های روابط ریشه ها
معادلات قابل تبدیل به درجه دوم
معادلات قابل تبدیل به درجه دوم
ساخت معادله درجه دوم
تابع درجه دوم (سهمی)
معادلات گویا
معادلات گنگ
نامعادله
قدر مطلق (بخش اول)
قدر مطلق (بخش دوم)
جزء صحیح
اصل ضرب و جمع
جایگشت
ترکیب
مفاهیم اولیه احتمال
مقدمات آمار
مفاهیم اولیه هندسه مختصاتی
"فاصله دو نقطه، نقطه از خط و دو خط موازي "
توابع نمایی
معکوس تابع نمایی یا لگاریتم
خواص لگاریتم
معادلات لگاریتمی
نامعادلات لگاریتمی و کاربرد لگاریتم و توابع نمایی در حل مسئله
مفهوم حد و محاسبه حد
قوانین محاسبه حد
پیوستگی
رفع ابهام مثلثاتی و همسایگی
حل تست رفع ابهام مثلثاتی و همسایگی
اساتید دوره