با ما تماس بگیرید

021-66659291

آموزش جامع + مفهومی زیست شناسی پایه دهم

تعداد جلسات
45 جلسه
مدت دوره
24 ساعت
تعداد فراگیر
547 نفر
تعداد فصل‌ها
10 فصل
مدرس دوره
رضا فرامرزپور
 
500,000 تومان

توضیحات دوره

بررسی سطر به سطر کتاب درس ، شکل ها، نمودارها و فعالیت ها
آموزش کاملا مفهومی و استدلالی هر پایه و ترکیبی با پایه های دیگر
ارائه خلاصه درس ، طبه بندی و جمع بندی جامع در هنگام تدریس
حل تست های چالشی و تست های کنکور 4 سال اخیر در پایان هر مبحث جهت تثبیت مطالب
آموزش تخصصی نحوه تست زنی ویژه درس زیست شناسی

جلسات دوره

گفتار اول دنیای زنده
بخش اول گفتار 2 گستره حیات
بخش دوم گفتار 2 مولکولهای زیستی
بخش اول گفتار 3 یاخته و اجزا آن
بخش دوم گفتار 3 انتقال مواد در سلول
بخش سوم گفتار 3 بافت های بدن انسان
بخش اول گفتار1 ساختار لوله گوارش
بخش دوم گفتار 1 گوارش در دهان و معده
بخش سوم گفتار 1 گوارش در روده
گفتار 2 جذب و تنظیم گوارش
گفتار 3 تنوع گوارش در جانداران
بخش اول گفتار 1 سازو کار دستگاه تنفس
بخش دوم گفتار 1 بخش مبادله ای
بخش اول گفتار 2 تهویه ششی
بخش دوم گفتار 2 حجم های تنفسی
گفتار 3 تنوع تبادلات گازی
بخش اول گفتار 1 قلب و رگهای متصل به آن
بخش دوم گفتار 1 دریچه ها و صداهای قلب
بخش سوم گفتار 1 ساختار و بافت های قلب
بخش چهارم گفتار 1 چرخه ضربان قلب
بخش اول گفتار 2 سرخرگ و سیاهرگ
بخش دوم گفتار 2 مویرگ و تبادل مواد
بخش سوم گفتار 2 خون سیاهرگی و تنظیم گردش خون
بخش اول گفتار 3 خون و گویچه های قرمز
بخش دوم گفتار 3 گلبول های سفید و پلاکت ها
گفتار 4 تنوع گردش مواد در جانداران
بخش اول گفتار 1 ساختار کلیه و موقعیت آن
بخش دوم گفتار 1 مسیر تشکیل ادرار و حرکت خون در کلیه
بخش اول گفتار 2 کپسول بومن و تراوش
بخش دوم گفتار 2 بازجذب، ترشح و تنظیم آب
گفتار 3 تنوع دفع و تنظیم اسمزی در جانداران
بخش اول گفتار 1 ساختار دیواره سلول گیاهی
بخش دوم گفتار 1 واکوئل و انواع پلاست گیاهی
گفتار 2 سامانه بافتی گیاهان
بخش اول گفتار 3 مریستم ها و رشد نخستین
بخش دوم گفتار 3 کامبیوم ها و رشد پسین
بخش اول گفتار 1 تغذیه گیاهی
بخش دوم گفتار 1 فسفر و انواع کودها
گفتار 2 جانداران موثر در تغذیه گیاه
بخش اول گفتار 3 انتقال مواد در گیاهان
بخش دوم گفتار 3 انتقال مواد در مسیرهای بلند
بخش سوم گفتار 3 تعرق و روزنه های هوایی
بخش چهارم گفتار 3 تعریق و الگوی جریان فشاری
تست زنی زیست دهم - بخش اول
تست زنی زیست دهم - بخش دوم
اساتید دوره
رضا فرامرزپور
  • عضو گروه مؤلفين كتاب زيستشناسي سال چهارم [انتشارات همگامان ـ قلمچي]
  • عضو گروه مؤلفين كتاب همراه برتر[انتشارات همگامان ـ قلمچي]
  • عضو گروه مؤلفين كتاب 100 %كنكور [انتشارات راه انديشه]
  • مؤلف پوسترهاي آموزشي زيست شناسي انتشارات پارسيان عصر دانش
  • مدرس موسسه بالن و ضبط فيلم هاي آموزش زيست شناسي
  • مدرس موسسه رهپويان دانش و انديشه در برگزاري همايش جمع بندي آنالين
  • مدرس زيست شناسي نشر ديجيتال مگامغز
  • دريافت لوح تقدير از معاون آموزش و نوآوري وزارت آموزش و پرورش و دانشكدهي كارآفريني دانشگاه تهران به خاطر توليد كتابهاي آموزشي شبيهساز كنكور (اولين كنفرانس ملي خالقيت، نوآوری و كارآفریني در مدارس)

نظرات

برای قسمت نظرات وارد شوید