آموزش جامع روانشناسی - ویژه علوم انسانی

امکان خرید بسته DVD هم وجود دارد.

مدت دوره 16 ساعت
تعداد فصل ها 10 فصل
تعداد جلسات 44 جلسه
اساتید رضا آقاجانی
 

امکان خرید بسته DVD هم وجود دارد.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید

توضیحات دوره

آموزش جامع روان شناسی کنکور انسانی

روانشناسی یکی از مهمترین دروس رشته انسانی است. با توجه به اینکه روانشناسی یک کتاب است شما می‌توانید با مطالعه این کتاب ضریب بالایی در زیرگروه روانشناسی، مشاوره و علوم تربیتی داشته باشید، بنابراین لازم است که با دقت کامل تمام مطالب را درباره این کتاب یاد بگیرید.

برهمین اساس در این مجموعه به آموزش تمام مسائل درسی پرداخته می‌شود. تمام نکات و تمام مطالب داخل کتاب حتی اگر به عنوان برای مطالعه آمده باشد در این مجموعه تدریس می‌شود. همچنین در ارزیابی و حل نمونه تست‌ها مطالب آزمون‎ها و امتحانات بررسی می‌شود. با توجه به اینکه کتاب جنبه مفهومی و حفظی دارد در این محصول هم به این دو مورد پرداخته می‌شود. همچنین برای درک مطالب حفظی از دسته بندی‌ها و نمودارهای مختلف استفاده شده است.

جلسات دوره ‌
تدریس تعریف و روش مورد مطالعه - قسمت اول
33 دقیقه
تدریس تعریف و روش مورد مطالعه - قسمت دوم
34 دقیقه
تست تعریف و روش مورد مطالعه - قسمت اول
32 دقیقه
تست تعریف و روش مورد مطالعه - قسمت دوم
32 دقیقه
تدریس روانشناسی رشد - قسمت اول
24 دقیقه
تدریس روانشناسی رشد - قسمت دوم
23 دقیقه
تدریس روانشناسی رشد - قسمت سوم
20 دقیقه
تست روانشناسی رشد - قسمت اول
20 دقیقه
تست روانشناسی رشد - قسمت دوم
23 دقیقه
تدریس احساس، توجه، ادراک - قسمت اول
20 دقیقه
تدریس احساس، توجه، ادراک - قسمت دوم
20 دقیقه
تدریس احساس، توجه، ادراک - قسمت سوم
24 دقیقه
تست احساس، توجه، ادراک - قسمت اول
23 دقیقه
تست احساس، توجه، ادراک - قسمت دوم
19 دقیقه
تدریس حافظه وعلل فراموشی - قسمت اول
20 دقیقه
تدریس حافظه وعلل فراموشی - قسمت دوم
20 دقیقه
تدریس حافظه وعلل فراموشی - قسمت سوم
28 دقیقه
تست حافظه وعلل فراموشی - قسمت اول
20 دقیقه
تست حافظه وعلل فراموشی - قسمت دوم
23 دقیقه
تدریس تفکر- حل مسئله - قسمت اول
20 دقیقه
تدریس تفکر- حل مسئله - قسمت دوم
20 دقیقه
تدریس تفکر - حل مسئله - قسمت سوم
16 دقیقه
تست تفکر- حل مسئله - قسمت اول
22 دقیقه
تست تفکر- حل مسئله - قسمت دوم
20 دقیقه
تدریس تفکر - تصمیم گیری - قسمت اول
22 دقیقه
تدریس تفکر - تصمیم گیری - قسمت دوم
18 دقیقه
تدریس تفکر - تصمیم گیری - قسمت سوم
20 دقیقه
تست تفکر - تصمیم گیری - قسمت اول
23 دقیقه
تست تفکر - تصمیم گیری - قسمت دوم
21 دقیقه
تدریس انگیزه و نگرش - قسمت اول
20 دقیقه
تدریس انگیزه و نگرش - قسمت دوم
20 دقیقه
تدریس انگیزه و نگرش - قسمت سوم
20 دقیقه
تست انگیزه و نگرش - قسمت اول
23 دقیقه
تست انگیزه و نگرش - قسمت دوم
23 دقیقه
تدریس روانشناسی سلامت - قسمت اول
24 دقیقه
تدریس روانشناسی سلامت - قسمت دوم
19 دقیقه
تست روانشناسی سلامت - قسمت اول
21 دقیقه
تست روانشناسی سلامت - قسمت دوم
21 دقیقه
فعالیت های کتاب - درس روانشناسی و روانشناسی رشد
22 دقیقه
فعالیت های کتاب - درس احساس، توجه، ادراک و حافظه وعلل فراموشی
25 دقیقه
فعالیت های کتاب - درس تفکر 1 و 2
24 دقیقه
فعالیت های کتاب - درس انگیزه و نگرش و روانشناسی سلامت
18 دقیقه
تست جامع - قسمت اول
24 دقیقه
تست جامع - قسمت دوم
21 دقیقه
اساتید دوره‌

رضا آقاجانی

سوابق اجرایی:
- نویسنده کتاب منطق و فلسفه جامع سال سوم و دهم علوم انسانی