آموزش ترکیبی زیست دهم

127,500 تومان
مدت دوره 24 ساعت
تعداد فراگیر 9 نفر
تعداد فصل ها 44 فصل
تعداد جلسات 45 جلسه
مدرس دوره رضا فرامرزپور
 
127,500 تومان
با دوستان خود به اشتراک بگذارید

توضیحات دوره
جلسات دوره ‌
مولکولهای زیستی
34 دقیقه
یاخته و اجزا آن
23 دقیقه
انتقال مواد در سلول
34 دقیقه
بافت های بدن انسان
32 دقیقه
ساختار لوله گوارش
37 دقیقه
گوارش در دهان و معده
36 دقیقه
گوارش در روده
35 دقیقه
جذب و تنظیم گوارش
39 دقیقه
تنوع گوارش در جانداران
47 دقیقه
سازو کار دستگاه تنفس
49 دقیقه
بخش مبادله ای
33 دقیقه
تهویه ششی
36 دقیقه
حجم های تنفسی
27 دقیقه
تنوع تبادلات گازی
30 دقیقه
قلب و رگهای متصل به آن
30 دقیقه
دریچه ها و صداهای قلب
31 دقیقه
ساختار و بافت های قلب
28 دقیقه
چرخه ضربان قلب
37 دقیقه
سرخرگ و سیاهرگ
27 دقیقه
مویرگ و تبادل مواد
34 دقیقه
خون و گویچه های قرمز
24 دقیقه
گلبول های سفید و پلاکت ها
33 دقیقه
تنوع گردش مواد در جانداران
37 دقیقه
ساختار کلیه و موقعیت آن
16 دقیقه
مسیر تشکیل ادرار و حرکت خون در کلیه
31 دقیقه
کپسول بومن و تراوش
20 دقیقه
بازجذب، ترشح و تنظیم آب
33 دقیقه
تنوع دفع و تنظیم اسمزی در جانداران
27 دقیقه
ساختار دیواره سلول گیاهی
29 دقیقه
واکوئل و انواع پلاست گیاهی
33 دقیقه
سامانه بافتی گیاهان
43 دقیقه
مریستم ها و رشد نخستسن
30 دقیقه
کامبیوم ها و رشد پسین
35 دقیقه
تغذیه گیاهی
35 دقیقه
فسفر و انواع کودها
20 دقیقه
جانداران موثر در تغذیه گیاه
21 دقیقه
انتقال مواد در گیاهان
32 دقیقه
انتقال مواد در مسیرهای بلند
23 دقیقه
تعرق و روزنه های هوایی
23 دقیقه
تعریق و الگوی جریان فشاری
30 دقیقه
تست زنی زیست دهم - بخش اول
35 دقیقه
تست زنی زیست دهم - بخش دوم
31 دقیقه
اساتید دوره‌

رضا فرامرزپور

  • عضو گروه مؤلفين كتاب زيستشناسي سال چهارم [انتشارات همگامان ـ قلمچي]
  • عضو گروه مؤلفين كتاب همراه برتر[انتشارات همگامان ـ قلمچي]
  • عضو گروه مؤلفين كتاب 100 %كنكور [انتشارات راه انديشه]
  • مؤلف پوسترهاي آموزشي زيست شناسي انتشارات پارسيان عصر دانش
  • مدرس موسسه بالن و ضبط فيلم هاي آموزش زيست شناسي
  • مدرس موسسه رهپويان دانش و انديشه در برگزاري همايش جمع بندي آنالين
  • مدرس زيست شناسي نشر ديجيتال مگامغز
  • دريافت لوح تقدير از معاون آموزش و نوآوري وزارت آموزش و پرورش و دانشكدهي كارآفريني دانشگاه تهران به خاطر توليد كتابهاي آموزشي شبيهساز كنكور (اولين كنفرانس ملي خالقيت، نوآوری و كارآفریني در مدارس)