آموزش جامع شیمی دهم

127,500 تومان
مدت دوره 18 ساعت
تعداد فصل ها 3 فصل
تعداد جلسات 60 جلسه
مدرس دوره مهدی صالحی راد
 
127,500 تومان
با دوستان خود به اشتراک بگذارید

توضیحات دوره
 
جلسات دوره ‌
اعداد جرمی و اتمی
24 دقیقه
ایزوتوپ ها - بخش اول
23 دقیقه
ایزوتوپ ها - بخش دوم
23 دقیقه
جرم اتمی و مولکولی
15 دقیقه
جرم اتمی میانگین ایزوتوپ ها
17 دقیقه
نیم عمر
12 دقیقه
استوکیومتری بخش اول
19 دقیقه
استوکیومتری بخش دوم
19 دقیقه
طیف ها و نظریه بور - بخش اول
23 دقیقه
طیف ها و نظریه بور - بخش دوم
16 دقیقه
آرایش الکترونی - بخش اول
18 دقیقه
آرایش الکترونی - بخش دوم
23 دقیقه
آرایش الکترونی - بخش سوم
22 دقیقه
اعداد کوانتومی - بخش اول
26 دقیقه
اعداد کوانتومی - بخش دوم
21 دقیقه
جدول تناوبی - بخش اول
24 دقیقه
جدول تناوبی - بخش دوم
19 دقیقه
جدول تناوبی - بخش سوم
23 دقیقه
ترکیب های یونی و فرمول نویسی
22 دقیقه
نام گذاری ترکیب های یونی 1
13 دقیقه
نام گذاری ترکیب های یونی 2
13 دقیقه
نام گذاری ترکیب های یونی 3
16 دقیقه
الکترون مبادله شده و نام گذاری مولکولی
9 دقیقه
موازنه 3
21 دقیقه
مایع کردن گاز ها
15 دقیقه
موازنه 1
21 دقیقه
موازنه 2
20 دقیقه
ساختار لوئیس 1
15 دقیقه
ساختار لوئیس 2
21 دقیقه
ساختار لوئیس 3
19 دقیقه
ساختار لوئیس 4
20 دقیقه
ساختار لوئیس 5
12 دقیقه
الکترون های ظرفیتی
15 دقیقه
اوزون
21 دقیقه
خواص گاز ها
10 دقیقه
قوانین گاز ها
15 دقیقه
مسائل قوانین گاز ها
28 دقیقه
استوکیومتری گازها 1
19 دقیقه
استوکیومتری گازها 2
16 دقیقه
چند سوال برای مرور استوکیومتری و نکات جدید 1
26 دقیقه
چند سوال برای مرور استوکیومتری و نکات جدید 2
18 دقیقه
روابط استوکیومتری + غلظت
18 دقیقه
واکنش‌‎های پیاپی
21 دقیقه
درصد جرمی
11 دقیقه
قسمت در میلیون (ppm) (1)
19 دقیقه
قسمت در میلیون (PPM) (2)
21 دقیقه
غلظت مولی ( مولار ) (1)
11 دقیقه
غلظت مولی ( مولار ) (2)
15 دقیقه
مسائل مخلوط کردن
21 دقیقه
انحلال پذیری
14 دقیقه
مسائل انحلال‌پذیری 1
19 دقیقه
مسائل انحلال‌پذیری 2
16 دقیقه
مسائل انحلال‌پذیری 3
20 دقیقه
معادله انحلال‌پذیری
15 دقیقه
تعیین قطبیت 1
16 دقیقه
تعیین قطبیت 2
11 دقیقه
نیروهای بین مولکولی
15 دقیقه
نیروی بین مولکولی و تعیین نقطه جوش
15 دقیقه
انحلال مولکولی و یونی
10 دقیقه
انحلال پذیری گازها و اسمز
21 دقیقه
اساتید دوره‌