با ما تماس بگیرید

02188176609

آموزش (مفهومی+جامع) زیست یازدهم

مدت دوره
30 ساعت
تعداد فصل ها
10 فصل
تعداد جلسات
65 جلسه
مدرس دوره
رضا فرامرزپور
 
127,500 تومان

توضیحات دوره

جلسات دوره ‌

یاخته های بافت عصبی
پتانسیل آرامش و عمل
هدایت جهشی و سیناپس
ساختار دستگاه عصبی
بخش های مختلف مغز
ساختار و اعمال نخاع و اعتیاد
دستگاه عصبی محیطی
تشریح مغز گوسفند و دستگاه عصبی در جانوران
گیرنده های حسی
ساختار اصلی چشم
"سایر اجزاء چشم "
بیماری ها و تشریح چشم
شنوایی و تعادل
بویایی و چشایی
گیرنده های حسی در جانوران
اسکلت محوری و جانبی
انواع بافت استخوانی
تشکیل و تخریب استخوان
مفصل و انواع آن
ماهیچه و حرکت
ساختار ماهیچه اسکلتی
مکانیسم انقباض ماهیچه
ماهیچه تند و کند و انواع اسکلت
ارتباط شیمیایی
غده های درون ریز
تیروئید و پاراتیروئید
فوق کلیه، پانکراس و دیابت
سایر غدد و تنظیم بازخوردی
نخستین خط دفاعی (پوست)
نخستین خط دفاعی (مخاط)
دومین خط دفاع غیراختصاصی (بیگانه خوارها)
دومین خط دفاع غیراختصاصی (گلبول های سفید)
دومین خط دفاع غیراختصاصی (پروتئین های دفاعی)
لنفوسیت های B وT
پاسخ ایمنی و اختلالات دستگاه ایمنی
"کروماتین و کروموزوم "
عدد و وضعیت کروموزومی
کاریوتیپ و چرخه سلولی
رشتمان (میتوز)
سیتوکینز و تنظیم تقسیم سلولی
سرطان و روش های درمان آن
کاستمان1 (میوز 1)
کاستمان 2 (میوز 2)
مقایسه میتوز و میوز و با هم ماندن کروموزوم ها
دستگاه تولیدمثلی در مردان
مراحل اسپرم سازی
دستگاه تولیدمثلی در زنان
دوره جنسی در زنان
چرخه تخمدانی و رحمی
مراحل لقاح و جایگزینی
رشد و نمو جنین
تولیدمثل در جانوران
تولید مثل غیر جنسی
بخش های تخصص یافته در تولیدمثل غیرجنسی
"تولید دانه گرده رسیده "
تولید کیسه رویانی
تشکیل تخم اصلی و ضمیمه
از سلول تخم تا گیاه
تشکیل میوه و انواع آن
تنظیم کننده های رشد در گیاهان
جیبرلین، آبسیزیک اسید و اتیلن
جمع بندی هورمون های گیاهی
پاسخ به محیط
"پاسخ های دفاعی "
اساتید دوره
رضا فرامرزپور
  • عضو گروه مؤلفين كتاب زيستشناسي سال چهارم [انتشارات همگامان ـ قلمچي]
  • عضو گروه مؤلفين كتاب همراه برتر[انتشارات همگامان ـ قلمچي]
  • عضو گروه مؤلفين كتاب 100 %كنكور [انتشارات راه انديشه]
  • مؤلف پوسترهاي آموزشي زيست شناسي انتشارات پارسيان عصر دانش
  • مدرس موسسه بالن و ضبط فيلم هاي آموزش زيست شناسي
  • مدرس موسسه رهپويان دانش و انديشه در برگزاري همايش جمع بندي آنالين
  • مدرس زيست شناسي نشر ديجيتال مگامغز
  • دريافت لوح تقدير از معاون آموزش و نوآوري وزارت آموزش و پرورش و دانشكدهي كارآفريني دانشگاه تهران به خاطر توليد كتابهاي آموزشي شبيهساز كنكور (اولين كنفرانس ملي خالقيت، نوآوری و كارآفریني در مدارس)