با ما تماس بگیرید

02188176609

آموزش مفهومی ریاضی نهم متوسطه

مدت دوره
16 ساعت
تعداد فراگیر
5 نفر
تعداد فصل ها
8 فصل
تعداد جلسات
30 جلسه
مدرس دوره
مهدی دهقان
 
112,500 تومان

توضیحات دوره

جلسات دوره ‌

معرفی مجموعه و مجموعه‌های برابر
نمایش مجموعه ها
اجتماع، اشتراک و تفاضل مجموعه ها
مجموعه ها و احتمال
عددهای گویا
عددهای حقیقی
قدر مطلق و محاسبه تقریبی
استدلال و شکل‌های متشابه
آشنایی با اثبات در هندسه
هم نهشتی مثلث ها
حل مسئله در هندسه
توان صحیح
توان صحیح و نماد علمی
ریشه گیری
ضرب و تقسیم رادیکال ها
جمع و تفریق رادیکال ها
عبارت های جبری و مفهوم اتحاد
چند اتحاد دیگر
تجزیه و کاربردها
نابرابری و نامعادله
اتحادهای توان سوم
معادله خط
شیب خط و عرض از مبدا
دستگاه معادله های خطی
معرفی و ساده کردن عبارت های گویا
محاسبات عبارت های گویا
تقسیم چند جمله ای ها
حجم و مساحت کره
حجم هرم و مخروط
سطح و حجم
اساتید دوره
مهدی دهقان

سوابق اجرایی:
- تدریس در موسسات معتبر آموزشی
- مولف درس آزمون ریاضی هفتم انتشارات مبتکران
- مولف درس آزمون ریاضی هشتم انتشارات مبتکران
- مولف درس آزمون ریاضی نهم انتشارات مبتکران
- مولف کتاب گنجینه هشتم انتشارات مبتکران
- عضو گروه مولفان درس آزمون ریاضی دهم انتشارات مبتکران