آموزش ریاضی نهم تکمیلی

امکان خرید بسته DVD هم وجود دارد.

مدت دوره 11 ساعت
تعداد فصل ها 8 فصل
تعداد جلسات 28 جلسه
مدرس عباس امیدوار
 

امکان خرید بسته DVD هم وجود دارد.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید

دوره های مرتبط‌
توضیحات دوره

آموزش ریاضی نهم تیزهوشان :

آموزش مفهومی ریاضی نهم تکمیلی شامل: 

28 جلسه آموزشی شامل:

ارائه پیشرفته مطالب کتاب درسی و تعمیق آن ها برای دانش آموزان تیزهوش
حل مسائل کاربردی مرتبط با موضوعات کتاب درسی
ارائه راهکارهای متنوع برای حل مسائل
ارائه نکات تستی جهت حل سریع تست ها
حل تست ها و نمونه سوالات آزمون ها ی معتبر

 

مدیر علمی دپارتمان ریاضی ابتدایی و متوسطه اول: خسرو داودی (مولف کتاب درسی)

نویسنده سناریو آموزشی: عباس امیدوار

مدرس: عباس امیدوار

جلسات دوره ‌
مجموعه ها
15 دقیقه
نمایش ریاضی و زیر مجموعه
48 دقیقه
اعمال روی مجموعه ها
31 دقیقه
مجمموعه و احتمال
24 دقیقه
عددهای گویا
25 دقیقه
عددهای گنگ و حقیقی
21 دقیقه
قدر مطلق
16 دقیقه
استدلال در هندسه
9 دقیقه
اثبات در هندسه
13 دقیقه
همنهشتی مثلث ها
19 دقیقه
حل مسئله و تشابه
8 دقیقه
توان طبیعی و صحیح
13 دقیقه
مسائل توان
38 دقیقه
ریشه، ضرب و تقسیم رادیکال ها
24 دقیقه
جمع و تفریق رادیکال ها
21 دقیقه
عبارت های جبری
42 دقیقه
اتحادها
41 دقیقه
تجزیه
31 دقیقه
نامساوی و نامعادله
26 دقیقه
مفهوم معادله خط
20 دقیقه
شیب و عرض از مبدا
35 دقیقه
دستگاه معادلات
22 دقیقه
ساده کردن عبارت های گویا
24 دقیقه
محاسبات عبارت های گویا
31 دقیقه
تقسیم چند جمله ای ها بر هم
15 دقیقه
کره
12 دقیقه
هرم و مخروط
18 دقیقه
سطح اجسام
19 دقیقه
اساتید دوره‌

عباس امیدوار

سوابق اجرایی:
- مولف کتاب آموزش ریاضی اول دبیرستان (کتاب سبز )انتشارات قلم چی
- مولف کتاب آموزش ریاضی اول دبیرستان انتشارات آیندگان
- مولف کتاب آموزش ریاضی دوم دبیرستان (کتاب سبز) انتشارات قلم چی
- مولف کتاب آموزش حسابان مبتکران
- مولف کتاب کارریاضی اول و دوم دبیرستان انتشارات  قلم چی
- مولف کتاب آبی ریاضی اول ،حسابان و دیفرانسیل انتشارات قلم چی
- مولف درس آزمون دیفرانسیل مبتکران