تیزهوشان ششم

180,000 تومان 144,000 تومان

امکان خرید بسته DVD هم وجود دارد.

تعداد فصل ها 15
تعداد جلسات 75
اساتید فاطمه راسخ - حمید لنجانزاده اصفهانی - محمد کنفچیان
مدت دوره 29 ساعت
تعداد فراگیر 13 نفر
 
180,000 تومان 144,000 تومان

امکان خرید بسته DVD هم وجود دارد.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید

توضیحات دوره
جلسات دوره ‌
هوش غیر کلامی - شکل متفاوت (2)
35 دقیقه
هوش کلامی - ترتیب واژگان و جملات
35 دقیقه
هوش ریاضی -حل مسئله (2)
31 دقیقه
هوش غیر کلامی - شکل متفاوت (3)
34 دقیقه
هوش کلامی - زبان و ادبیات + عروض
39 دقیقه
هوش ریاضی - درصد - محاسبات
36 دقیقه
هوش غیر کلامی - جایگاه نقطه و شکل
42 دقیقه
هوش کلامی - ترتیب ابیات (1)
43 دقیقه
هوش ریاضی - الگوهای عددی (1)
32 دقیقه
هوش غیر کلامی - الگویابی (1)
41 دقیقه
هوش کلامی - ترتیب ابیات (2)
47 دقیقه
هوش ریاضی - الگوهای عددی (2)
34 دقیقه
هوش غیر کلامی - الگویابی (2)
40 دقیقه
هوش کلامی - تکمیل متن (1)
43 دقیقه
هوش ریاضی - الگوهای عددی (3)
35 دقیقه
هوش غیر کلامی - الگویابی (3)
39 دقیقه
هوش کلامی - تکمیل متن (2)
38 دقیقه
هوش ریاضی - الگوهای عددی (4)
37 دقیقه
هوش غیر کلامی - مکعب و فضایی (1)
46 دقیقه
هوش کلامی - تصحیح جمله (1)
42 دقیقه
هوش ریاضی - جدول اعداد (1)
31 دقیقه
هوش غیر کلامی - مکعب و فضایی (2)
43 دقیقه
هوش کلامی - تصحیح جمله (2)
39 دقیقه
هوش ریاضی - جدول اعداد (2)
26 دقیقه
هوش غیر کلامی - تا و سوراخ (1)
41 دقیقه
هوش کلامی - تصحیح جمله (3)
43 دقیقه
هوش ریاضی - مسائل هندسی (1)
39 دقیقه
هوش غیر کلامی - تا و سوراخ (2)
45 دقیقه
هوش کلامی - ضرب المثل‌ها (1)
39 دقیقه
هوش ریاضی - مسائل هندسی (2)
40 دقیقه
هوش غیر کلامی - سرعت و دقت تصویری
44 دقیقه
هوش کلامی - ضرب المثل‌ها (2)
41 دقیقه
هوش ریاضی - مسائل هندسی (3)
31 دقیقه
هوش غیر کلامی - سایر مباحث
40 دقیقه
هوش کلامی - ضرب المثل‌ها (3)
35 دقیقه
هوش ریاضی - هوش مکانیکی
41 دقیقه
هوش غیر کلامی - جمع بندی (1)
39 دقیقه
هوش کلامی - ضرب المثل‌ها (4)
41 دقیقه
هوش ریاضی - سرعت و دقت
30 دقیقه
هوش غیر کلامی - جمع بندی (2)
42 دقیقه
هوش کلامی - درک متن
40 دقیقه
هوش ریاضی - استدلال منطقی
30 دقیقه
اساتید دوره‌
توجه: استادی برای این درس ثبت نشده است.