تیزهوشان ششم

امکان خرید بسته DVD هم وجود دارد.

تعداد فصل ها 15
تعداد جلسات 75
اساتید فاطمه راسخ - حمید لنجانزاده اصفهانی - محمد کنفچیان
مدت دوره 29 ساعت
تعداد فراگیر 40 نفر
 

امکان خرید بسته DVD هم وجود دارد.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید

توضیحات دوره
جلسات دوره ‌
هوش غیر کلامی - شکل متفاوت (2)
35 دقیقه
هوش کلامی - ترتیب واژگان و جملات
35 دقیقه
هوش ریاضی -حل مسئله (2)
31 دقیقه
هوش غیر کلامی - شکل متفاوت (3)
34 دقیقه
هوش کلامی - زبان و ادبیات + عروض
39 دقیقه
هوش ریاضی - درصد - محاسبات
36 دقیقه
هوش غیر کلامی - جایگاه نقطه و شکل
42 دقیقه
هوش کلامی - ترتیب ابیات (1)
43 دقیقه
هوش ریاضی - الگوهای عددی (1)
32 دقیقه
هوش غیر کلامی - الگویابی (1)
41 دقیقه
هوش کلامی - ترتیب ابیات (2)
47 دقیقه
هوش ریاضی - الگوهای عددی (2)
34 دقیقه
هوش غیر کلامی - الگویابی (2)
40 دقیقه
هوش کلامی - تکمیل متن (1)
43 دقیقه
هوش ریاضی - الگوهای عددی (3)
35 دقیقه
هوش غیر کلامی - الگویابی (3)
39 دقیقه
هوش کلامی - تکمیل متن (2)
38 دقیقه
هوش ریاضی - الگوهای عددی (4)
37 دقیقه
هوش غیر کلامی - مکعب و فضایی (1)
46 دقیقه
هوش کلامی - تصحیح جمله (1)
42 دقیقه
هوش ریاضی - جدول اعداد (1)
31 دقیقه
هوش غیر کلامی - مکعب و فضایی (2)
43 دقیقه
هوش کلامی - تصحیح جمله (2)
39 دقیقه
هوش ریاضی - جدول اعداد (2)
26 دقیقه
هوش غیر کلامی - تا و سوراخ (1)
41 دقیقه
هوش کلامی - تصحیح جمله (3)
43 دقیقه
هوش ریاضی - مسائل هندسی (1)
39 دقیقه
هوش غیر کلامی - تا و سوراخ (2)
45 دقیقه
هوش کلامی - ضرب المثل‌ها (1)
39 دقیقه
هوش ریاضی - مسائل هندسی (2)
40 دقیقه
هوش غیر کلامی - سرعت و دقت تصویری
44 دقیقه
هوش کلامی - ضرب المثل‌ها (2)
41 دقیقه
هوش ریاضی - مسائل هندسی (3)
31 دقیقه
هوش غیر کلامی - سایر مباحث
40 دقیقه
هوش کلامی - ضرب المثل‌ها (3)
35 دقیقه
هوش ریاضی - هوش مکانیکی
41 دقیقه
هوش غیر کلامی - جمع بندی (1)
39 دقیقه
هوش کلامی - ضرب المثل‌ها (4)
41 دقیقه
هوش ریاضی - سرعت و دقت
30 دقیقه
هوش غیر کلامی - جمع بندی (2)
42 دقیقه
هوش کلامی - درک متن
40 دقیقه
هوش ریاضی - استدلال منطقی
30 دقیقه
اساتید دوره‌
توجه: استادی برای این درس ثبت نشده است.