تیزهوشان نهم

امکان خرید بسته DVD هم وجود دارد.

مدت دوره 33 ساعت
تعداد فراگیر 38 نفر
تعداد فصل ها 15 فصل
تعداد جلسات 75 جلسه
 

امکان خرید بسته DVD هم وجود دارد.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید

توضیحات دوره
جلسات دوره ‌
هوش غیرکلامی- شکل متفاوت (2)
36 دقیقه
هوش کلامی- ترتیب واژگان و جملات
35 دقیقه
هوش ریاضی- دنباله عددی
27 دقیقه
ریاضی نهم- فصل اول: مجموعه‌ها (2)
19 دقیقه
علوم نهم- زمین شناسی هشتم و نهم
42 دقیقه
هوش غیرکلامی- شکل متفاوت (3)
41 دقیقه
هوش کلامی- زبان و ادبیات + عروض
39 دقیقه
هوش ریاضی- کد گذاری
35 دقیقه
ریاضی نهم- فصل دوم: عددهای حقیقی (1)
0 دقیقه
علوم نهم- زیست شناسی هشتم
0 دقیقه
هوش غیرکلامی- جایگاه نقطه و شکل
38 دقیقه
هوش کلامی- ترتیب ابیات (1)
43 دقیقه
هوش ریاضی- بدیل شونده‌ها
28 دقیقه
ریاضی نهم- فصل دوم: عددهای حقیقی (2)
37 دقیقه
علوم نهم- زیست شناسی نهم
41 دقیقه
هوش غیرکلامی- الگویابی (1)
38 دقیقه
هوش کلامی- ترتیب ابیات (2)
47 دقیقه
هوش ریاضی- جدول 3در3 عددی
28 دقیقه
ریاضی نهم- استدلال و اثبات در هندسه (1)
0 دقیقه
علوم نهم- شیمی هشتم (1)
35 دقیقه
هوش غیرکلامی- الگویابی (2)
39 دقیقه
هوش کلامی- تکمیل متن (1)
43 دقیقه
هوش ریاضی- گروه بندی
36 دقیقه
ریاضی نهم- استدلال و اثبات در هندسه (2)
0 دقیقه
علوم نهم- شیمی هشتم (2)
34 دقیقه
هوش غیرکلامی- الگویابی (3)
40 دقیقه
هوش کلامی- تکمیل متن (2)
38 دقیقه
هوش ریاضی- شماره های رمز
25 دقیقه
ریاضی نهم- فصل چهارم: توان و ریشه
0 دقیقه
علوم نهم- شیمی نهم (1)
36 دقیقه
هوش غیرکلامی- مکعب و فضایی (1)
32 دقیقه
هوش کلامی- تصحیح جمله (1)
42 دقیقه
هوش ریاضی- حل مسئله
26 دقیقه
ریاضی نهم- فصل پنجم: عبارت‌های جبری (1)
0 دقیقه
علوم نهم- شیمی نهم (2)
0 دقیقه
هوش غیرکلامی- مکعب و فضایی (2)
47 دقیقه
هوش کلامی- تصحیح جمله (2)
39 دقیقه
هوش ریاضی- تجزیه و تحلیل
36 دقیقه
ریاضی نهم- فصل پنجم: عبارت‌های جبری (2)
0 دقیقه
علوم نهم- فیزیک هشتم (1)
0 دقیقه
هوش غیرکلامی - تا و سوراخ (1)
39 دقیقه
هوش کلامی- تصحیح جمله (3)
43 دقیقه
هوش ریاضی- مکعب
31 دقیقه
ریاضی نهم-فصل ششم: خط و معادله‌های خطی (1)
0 دقیقه
علوم نهم- فیزیک هشتم (2)
0 دقیقه
هوش غیرکلامی- تا و سوراخ (2)
38 دقیقه
هوش کلامی- ضرب المثل‌ها (1)
39 دقیقه
هوش ریاضی- الگوریتمی (1)
24 دقیقه
ریاضی نهم- فصل ششم: خط و معادله‌های خطی (2)
0 دقیقه
علوم نهم- فیزیک نهم (1)
0 دقیقه
هوش غیرکلامی- سرعت و دقت تصویری
40 دقیقه
هوش کلامی- ضرب المثل‌ها (2)
41 دقیقه
هوش ریاضی- الگوریتمی (2)
21 دقیقه
ریاضی نهم- فصل هفتم: عبارت‌های گویا (1)
0 دقیقه
علوم نهم- فیزیک نهم (2)
0 دقیقه
هوش غیرکلامی- سایر مباحث
42 دقیقه
هوش کلامی- ضرب المثل‌ها (3)
35 دقیقه
هوش ریاضی- سرعت و دقت (6 خانه‌ای‌ها)
31 دقیقه
ریاضی نهم- فصل هفتم: عبارت‌های گویا (2)
0 دقیقه
علوم نهم- فیزیک نهم (3)
0 دقیقه
هوش غیرکلامی- جمع بندی (1)
34 دقیقه
هوش کلامی- ضرب المثل‌ها (4)
41 دقیقه
هوش ریاضی- پازل 1 تا 9
31 دقیقه
ریاضی نهم- فصل هشتم: حجم و مساحت (1)
0 دقیقه
علوم نهم- فیزیک نهم (4)
31 دقیقه
هوش غیرکلامی- جمع بندی (2)
35 دقیقه
هوش کلامی- درک متن
40 دقیقه
هوش ریاضی- درک مطلب
33 دقیقه
ریاضی نهم- فصل هشتم: حجم و مساحت (2)
0 دقیقه
علوم نهم- جمع بندی
0 دقیقه
اساتید دوره‌
توجه: استادی برای این درس ثبت نشده است.