آموزش جامع ریاضی دوازدهم تجربی

امکان خرید بسته DVD هم وجود دارد.

مدت دوره 15 ساعت
تعداد فصل ها 7 فصل
تعداد جلسات 45 جلسه
مدرس سعید جلالی
 

امکان خرید بسته DVD هم وجود دارد.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید

دوره های مرتبط‌
توضیحات دوره

آموزش جامع ریاضی دوازدهم تجربی :

آموزش جامع ریاضی دوازدهم تجربی شامل:
45 جلسه آموزشی شامل:

  • آموزش نکته ها به روش حل تمرین
  • حل تمرین ها به صورت تشریحی برای تسلط بر مفاهیم
  • ارائه روش های تستی برای پاسخ گویی به سوالات چهار گزینه ای
  • حل تست های تالیفی از متن و مثال و تمرین های کتاب درسی
  • حل تست های ترکیبی دوازدهم و مباحث پایه
  • حل تست های کنکور منطبق با کتاب جدید

نویسنده سناریوی آموزشی: سعید جلالی
مدرس: سعید جلالی

جلسات دوره ‌
توابع چند جمله ای - تابع درجه 3
25 دقیقه
توابع صعودی و توابع نزولی
21 دقیقه
یکنوایی
18 دقیقه
تمرین های تکمیلی یکنوایی
20 دقیقه
تست ترکیب توابع- قسمت اول
21 دقیقه
تست ترکیب توابع - قسمت دوم
13 دقیقه
تست تبدیل نمودار توابع
22 دقیقه
تست تابع وارون - قسمت اول
22 دقیقه
تست تابع وارون - قسمت دوم
16 دقیقه
تابع متناوب ، دوره تناوب
22 دقیقه
تست تابع متناوب ، دورة تناوب - قسمت اول
22 دقیقه
تست تابع متناوب و دوره تناوب - قسمت دوم
23 دقیقه
تابع تانژانت
19 دقیقه
تست نسبت های مثلثاتی زوایای دو برابر کمان - قسمت اول
17 دقیقه
تست نسبت های مثلثاتی زوایای دو برابر کمان - قسمت دوم
17 دقیقه
معادلات مثلثاتی - شناخت دایره مثلثاتی
25 دقیقه
تست معادلات مثلثاتی - شناخت دایرة مثلثاتی - قسمت اول
19 دقیقه
تست معادلات مثلثاتی - شناخت دایرة مثلثاتی - قسمت دوم
22 دقیقه
حد بی نهایت
25 دقیقه
تست حد بی نهایت - قسمت اول
19 دقیقه
تست حد بی نهایت - قسمت دوم
19 دقیقه
حد در بی نهایت
21 دقیقه
تست حد در بی نهایت
22 دقیقه
آشنایی با مفهوم مشتق ، خط مماس بر یک منحنی - قسمت اول
15 دقیقه
آشنایی با مفهوم مشتق، خط مماس بر یک منحنی - قسمت دوم
17 دقیقه
مفاهیم مشتق پذیری و پیوستگی
22 دقیقه
تست مفاهیم مشتق پذیری و پیوستگی
22 دقیقه
مفاهیم تابع مشتق - مشتق پذیری روی یک بازه
24 دقیقه
تست های تکمیلی مشتق پذیری
21 دقیقه
تست نمودارf و مشتق آن
21 دقیقه
آهنگ تغییر
23 دقیقه
تست آهنگ تغییر
24 دقیقه
آزمون یکنوایی تابع - نقاط بحرانی تابع - اکسترمم های نسبی تابع - قسمت اول
22 دقیقه
آزمون یکنوایی تابع - نقاط بحرانی تابع - اکسترمم های نسبی تابع - قسمت دوم
21 دقیقه
تست آزمون یکنوایی تابع - نقاط بحرانی تابع - اکسترمم های نسبی تابع - قسمت اول
24 دقیقه
تست آزمون یکنوایی تابع - نقاط بحرانی تابع - اکسترمم های نسبی تابع - قسمت دوم
17 دقیقه
بهینه سازی
22 دقیقه
تفکر تجسمی و آشنایی با مقاطع مخروطی، بیضی
17 دقیقه
تست تفکر تجسمی و آشنایی با مقاطع مخروطی، بیضی - قسمت اول
19 دقیقه
تست تفکر تجسمی و آشنایی با مقاطع مخروطی، بیضی - قسمت دوم
17 دقیقه
تست دایره - قسمت اول
22 دقیقه
تست دایره - قسمت دوم
22 دقیقه
تست قانون احتمال کل - قسمت اول
18 دقیقه
تست قانون احتمال کل - قسمت دوم
20 دقیقه
تست قانون احتمال کل - قسمت سوم
19 دقیقه
اساتید دوره‌

سعید جلالی

سوابق اجرایی :
– مولف کتاب زرد کانون فرهنگی آموزش قلم چی
–مولف کتاب آموزش و آزمون ریاضی دهم رشادت (یگانه)
– رتبه برتر دبیران اردوی نوروزی درسطح کشور در سال۹۱-۹۰
– مدرس دیفرانسیل در رادیو فرهنگ
– مدرس دیفرانسیل در برنامه فرصت برابر